Doc. dr. Amila Šljivo-Grbo

AmilaGrboRođena je 1971. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Odsjeku žurnalistika u Sarajevu 1994. godine.

U zvanje vanrednog profesora na predmet Etika javne riječi izabrana je 2012. godine.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje predmete Medijska regulativa I Etika javne riječi na dodiplomskom studiju te Demokratsko komuniciranje na master studiju.
Objavila je oko 40 radova u naučnim i stručnim časopisima. Bila je urednik Informativnog programa Televizije Bosne i Hercegovine i saradnik u Informativnom programu Radija Bosne i Hercegovine.

Sudjelovala u više istraživačkih projekata koje je u Bosni i Hercegovini organizirao i provodio Američki centar za ispitivanje javnosti iz Washingtona, Gallupov institut, OSCE, Media plan i dr. Boravila je u Sjedinjenim Američkim Državama na edukaciji iz oblasti istraživačkog novinarstva (1998).
Sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim konferencijama u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Predavala je na postdiplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Objavila je knjige Mediji i demokratizacija društva (2009) i Etika javne riječi (2011). Nagrađena je za objavljeni rad u ‘Godišnjaku’ Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 2006. godine.

Kontakt info:

E-mail: sljivoa@fpn.unsa.ba

Telefon: 00387 33 203562, lokal: 159