Doc. dr. Amila Šljivo-Grbo

Rođena je 1971. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Odsjeku žurnalistika u Sarajevu 1994. godine.

U zvanje docenta na predmet Novinarska deontologija izabrana je 2008. godine.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje predmete Novinarska deontologija i Pravo i mediji na dodiplomskom studiju te Zakonski i normativni okviri mas-medija na master studiju.

Objavila je oko 30 radova u naučnim i stručnim časopisima. Bila je urednik Informativnog programa Televizije Bosne i Hercegovine i saradnik u Informativnom programu Radija Bosne i Hercegovine.

Sudjelovala u više istraživačkih projekata koje je u Bosni i Hercegovini organizirao i provodio Američki centar za ispitivanje javnosti iz Washingtona, Gallupov institut, OSCE, Media plan i dr. Boravila je u Sjedinjenim Američkim Državama na edukaciji iz oblasti istraživačkog novinarstva (1998).

Sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim konferencijama u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Predavala je na postdiplomskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Objavila je knjige Mediji i demokratizacija društva (2009) i Etika javne riječi (2011). Nagrađena je za objavljeni rad u “Godišnjaku” Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 2006. godine.

Kontakt info:

E-mail: sljivoa@fpn.unsa.ba

Telefon: 00387 33 203562, lokal: 159