Prof. dr.

Ešref Kenan Rašidagić

Rođen je 1971. godine u Sarajevu. Započeo je studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine, koje prekida rat. Ponovo započinje studije 1995. godine i stječe zvanje Bachelor of Human Sciences u oblasti političkih nauka – međunarodni odnosi na International Islamic University Malaysia u Kuala Lumpuru, Malezija, 1999. godine. Titulu Master of Arts u oblasti bliskoistočnih studija stekao je na American University of Beirut, Lebanon, 2001. godine. Od 2002. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu radi u zvanju višeg asistenta. U zvanje docenta izabran je nakon što je doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2009. godine, a 2014. godine stiče zvanje vanrednog profesora.

Predaje nastavne discipline: Međunarodni odnosi, Uporedni politički sistemi, Evropske integracije, Politika i mediji. Na drugim univerzitetima gdje je povremeno angažiran (IUS, IBU, AUBiH, IIUM) predaje više predmeta, uključujući Diplomacy, Political Philosophy, Politics and the Media, Political and Governmental Systems in the Balkans, International Interventions and Policy Making in SEE, Survey of Political History, Foreign Policy of BiH, Post-Soviet Politics.

Samostalno i kao koautor objavio je više knjiga i naučnih radova, uključujući između ostalog: Conflict Resolution Theories in Practice: Cases of Bosnia and Lebanon Examined (2002); Children and Youth in Human Rights Context in BiH (2006); Bosnia and Herzegovina: International Actors and the making of Social Policy, in: International Actors and Social Policy in South East Europe (2007); The place of international NGOs in societies facing violent political conflict, in: Social Work Facing Political Conflict (2008); “Politics in Bosnia and Herzegovina” in Balkans: Foreign Affairs, Politics And Socio-Cultures (2011); Socio-Economic Transformation in Bosnia and Herzegovina, in: Welfare States in Transition (2011); Family Medicine Reform Handbook: Reforming family medicine in a transitional country with NGO as facilitating agent: FaMI in Bosnia and Herzegovina (2011), Mediji i političke elite u kontekstu izbjeglih i raseljenih osoba u BiH i Srbiji (2013).

Kao gostujući profesor predavao je na više univerziteta u inostranstvu a učestvovao je i izlagao radove na velikom broju međunarodnih konferencija i seminara, između ostalog u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Japanu, Velikoj Britaniji, Španiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Turskoj, Nigeriji, Kini i Maleziji.