Digitalno obrazovanje

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa uredom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstvom za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo realizira projekat pod nazivom „Društvo, kultura i religija u digitalnom dobu“ (DKR u DD), povezan sa kurikularnom reformom koju provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u cilju osiguranja jednakog pristupa kvalitetnom i pravednom obrazovanju, a time i većoj socijalnoj uključenosti za sve građane Kantona.

Kao jedan od predmeta koji se nude u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo (i većini Bosne i Hercegovine), plan i program predmeta „Društvo/kultura/religija“ (DKR) konstruiran je i namijenjen razvoju interdisciplinarnih skupa vještina, znanja i kompetencija kroz devet godina osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Predmet je alternativna opcija učenicima zajedno s vjeronaukom. Ideja/cilj predmeta DKR doprinosi osnaživanju učenika da upoznaju sami sebe, ojačaju pozitivnu sliku o sebi, društveno se integriraju, tj. uspostave i razviju odnose prijateljstva i suradnje s vršnjacima i odraslima, usvoje navike kulturnog ponašanja i moralne osobine ličnosti.

Uočavajući potrebu za doradom nastavnih materijala za predmet Društvo/kultura/religija, te uzimajući u obzir digitalnu transformaciju društva i digitalnog doba u pogledu na društvo, kulturu i religiju, naš prijedlog tiče se razvoja nastavnih materijala za bibliotekar(k)e, nastavnike/ce i učenike/ce iz predmeta Društvo, kultura i religija (u digitalnom dobu), a koji bi bili bazirani na našim prethodnim istraživanjima, te naučnim i nastavnim iskustvima iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, internet kulture, informacijskog društva, etike i politike, interkulturalnog dijaloga, prevencije nasilnog ekstremizma, projekta Učiti živjeti zajedno, te demokratije i ljudskih prava. Jezgra postojećeg nastavnog plana i programa ne bi se promijenila, ali bitno ažuriranje sadržaja bit će prilagođeno u skladu s postojećim, globalnim metodologijama trenutnog (digitalnog) kulturološkog narativa u Bosni i Hercegovini. Pozivajući se na koncept “digitalnog”, želimo uvesti tehnološko obrazovanje i njegov prateći okvir u obrazovni sistem.

 

2021 – DKRuDD – Aspekti pristupa

2021 – Javno zagovaranje za medijsku i informacijsku pismenost

2021 – Tehničko-tehnološka infrastruktura za OER