Informacijska sigurnost

Brošura Master studija INFORMACIJSKA SIGURNOST

Od akademske 2021/2022. godine Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u parnerstvu sa kompanijom CyberGate, uvodi novi interdisciplinarni master program iz informacijske sigurnosti. Studijski program pri Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije organizovan je na inovativan način sa najboljim omjerom teorijskog i praktičnog znanja, naučnoistraživačkog rada i vođenog istraživačkog učenja, te rada sa vrhunskim profesorima iz interdisciplinarnih oblasti i svjetskih stručnjaka iz prakse. Nastava i istraživanje se provodi uz podršku informacijskih stručnjaka i Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

NAUČNO POLJE: Sigurnosne i mirovne studije

ORGANIZACIJA: 1 akademska godina, 2 semestra, 60 ECTS bodova (4+1)

JEZIK IZVOĐENJA: bosanski, hrvatski, srpski, engleski

KVALIFIKACIJA PO OKONČANJU: Magistar informacijske sigurnosti

CERTIFIKACIJA* PO OKONČANJU:

  1. ISO/IEC 27001:2013 Lead Implementer (Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements), ili
  2. ISO 22301:2019 Lead Implementer (Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements)

* Partner studijskog programa koji provodi certifikaciju je kompanija ISO Manager Software https://www.isomanager.com/ uz podršku CyberGate https://cybergate.tech/

CIJENA: 3.000 KM / kompletan studija sa 2 semestra, odbranom master teze i profesionalnom certifikacijom po izboru.

Upis se vrši prema opštim propisima UNSA i prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) (od 30. 08.) do kraja septembra.

Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini: http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/06/UNSAplan-upisa-za-II-ciklus-studija-2021-2022.pdf


 

From the academic 2021/2022 The Faculty of Political Sciences of the University of Sarajevo, in partnership with CyberGate, is introducing a new interdisciplinary master's program in information security. The study program at the Department of Security and Peace Studies is organized in an innovative way with the best ratio of theoretical and practical knowledge, research work and guided research learning with professors from interdisciplinary fields and practitioners from around the world. Teaching and research is conducted with the support of information experts and the Institute for Social Research, Faculty of Political Science, University of Sarajevo.

SCIENTIFIC FIELD: Security and Peace Studies

ORGANIZATION: 1 academic year, 2 semesters, 60 ECTS credits (4 + 1)

LANGUAGE OF PERFORMANCE: Bosnian, Croatian, Serbian, English

QUALIFICATION AFTER COMPLETION: Master of Information Security

CERTIFICATION * AFTER COMPLETION:

  1. A) ISO / IEC 27001: 2013 Lead Implementer (Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements), or
  2. B) ISO 22301: 2019 Lead Implementer (Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements)

* The partner of the study program that conducts the certification is the company ISO Manager Software https://www.isomanager.com/ with the support of CyberGate https://cybergate.tech/

PRICE: 3,000 KM (1.500 EUR) / complete study with 2 semesters, master's thesis defence and professional certification of your choice.

Enrolment is done according to the general regulations of University of Sarajevo and the application of candidates for the competition for enrolment in the first year of the second cycle of studies will be conducted exclusively online through the eUNSA Information System (www.upis.unsa.ba) (from 30.08.) Until the end of September.

Student enrolment plan for the first year of the second cycle of studies at the University of Sarajevo in the study year 2021/2022 can be find here: http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/06/UNSAplan-upisa-za-II-ciklus-studija-2021-2022.pdf