O Biblioteci

Biblioteka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu koristi bibliografski sistem COBISS.BH (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Pored obavljanja stručnih bibliotečkih poslova i drugih povezanih aktivnosti s ciljem sudjelovanja u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, Biblioteka Fakulteta političkih nauka svojim korisnicima – studenti(ca)ma, nastavnom osoblju i drugim uposlenicima Fakulteta političkih nauka, osigurava i pristup informacijama koje se nalaze na Mreži, u bazama podataka ili na drugim online lokacijama, odnosno mrežnim mjestima. Kroz stalna nastojanja da osigura usluge koje podržavaju obrazovanje studenata, uključujući programe informacijske i medijske pismenosti, naučni i stručni rad, Biblioteka Fakulteta političkih nauka se u svom svakodnevnom radu prilagođava različitostima studenata i njihovim potrebama.