O Institutu

O nama
Institut za društvena istraživanja je organizaciona jedinica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, člana Univerziteta u Sarajevu. Institut podržava naučnoistraživački rad kao ključni faktor za razvoj nauke i obrazovanja, za shvatanja društveno-političkih procesa u Bosni i Hercegovini i okruženju, te za stvaranje društva utemeljenog na znanju.
Institut za društvena istraživanja je u prijeratnom periodu (od 1961. do 1992.) predstavljao vrlo važan segment Fakulteta i vrlo respektabilnu naučnoistraživačku jedinicu na prostorima bivše Jugoslavije. U tom periodu su u okviru Instituta objavljena mnoga značajna istraživanja. Institut prije rata je karakterizirala naučna utemeljenost, kadrovska referentnost i relevantnost, ali i respektabilnost istraživačkih rezultata u društvu i državi. Danas Institut se razvija na istim osnovama, te je organiziran na moderan način koji odgovara strukturi i oblastima naučnog i istraživačkog djelovanja Fakulteta, ali i potrebama bh. društva. Fakultet političkih nauka Sarajevo ima 68 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, kao i značajan broj vanjskih saradnika iz naučnih oblasti politologije, sociologije, komunikologije, socijalnog rada i sigurnosnih i mirovnih studija koji su aktivno uključeni u domaće i međunarodne naučnoistraživačke projekte.
Institut je nadležan za razvijanje i unapređivanje naučnoistraživačkog rada iz naučnih oblasti koje se izučavaju u okviru matičnih odsjeka Fakulteta, kao i institucionalna podrška svim ostalim aktivnostima Fakulteta; unapređivanje oblika i metoda prenošenja i stjecanja znanja radi podizanja efikasnosti studiranja; stručno i istraživačko osposobljavanje izrazito vrijednih i talentovanih studenata i mlađih istraživača; organiziranje i realiziranje naučnoistraživačkog i stručnog rada, prema potrebi i za druga pravna lica; publikovanje rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada iz oblasti djelovanja Instituta; formiranje ekspertnih timova za rješavanje kompleksnih zadataka iz domena djelovanja Instituta i Fakulteta; saradnja sa naučnoistraživačkim i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu iz svoje i srodnih oblasti djelovanja.
U okviru Instituta formiraju se centri za pojedine oblasti naučnoistraživačkog rada, projektni timovi i radne grupe.
Imajući u vidu našu društvenu obavezu i naučnoistraživački rad kao temelj demokratskog društva utemeljenog na znanju, otvoreni smo za suradnju sa svim pojedincima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu koje dijele našu viziju i visoke profesionalne standarde.Doc. dr. Emir Vajzović, rukovodilac Instituta
Rukovodilac
Doc. dr. Emir Vajzović, rukovodilac Instituta
Centri
1. Centar za izdavačku djelatnost

Voditeljica Centra: Doc.dr. Valida Repovac Nikšić

E-mail: valida.repovac.niksic@fpn.unsa.ba

Sarajevski žurnal za društvena pitanja

E-mail: sssr@fpn.unsa.ba


2. Centar za migracijske studije

Voditelj Centra : Doc.dr. Mirza Emirhafizović

E-mail: mirza.emirhafizovic@fpn.unsa.ba

Radne grupe
1. PR i Event team, koordinator Lamija Silajdžić, MA;

2. Demokratija i ljudska prava, koordinator Jasmin Hasanović, MA;

3. Informacijska sigurnost, koordinator doc.dr. Emir Vajzović;

4. Socijalni rad, koordinatori Nina Babić, MA i Dudić Anida, MA;

5. Strateške studije, koordinator Veldin Kadić, MA;

6. Alumni, koordinator doc.dr. Ehlimana Spahić.