Doktorski studij – Organizacija studija

1. Opći dio

Doktorski studij na Fakultetu političkih nauka u organizaciono-tehničkom smislu bit će organiziran kao zasebna organizaciona jedinica, sa akademskom i finansijskom samostalnošću.

Doktorski studij ima Vijeće studija kojeg čine svi nastavnici nositelji nastavnog i istraživačkog procesa na studiju, uključujući i prodekana za naučno istraživački rad. Vijeće upravlja studijem, a predsjednik vijeća je istovremeno rukovodilac studija. Ako po odluci Vijeća doktorskog studija jedan ili više nosilaca nastavno – istraživačkog procesa u toku studija bude zamijenjen, novoimenovani nositelj obaveza na studiju, po toj odluci postaje i članom Vijeća doktorskog studija.

U izradi prijedloga programa doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu oslanjali smo se na klasifikaciju društvenih nauka po kriteriju određivanja ključnog disciplinskog jezgra za svako studijsko polje[1]  koje se izučava na našem fakultetu.

Za Politologiju ključna disciplinska jezgra su:

 1. Politička teorija/Historija političkih ideja
 2. Bosna i Hercegovina i Europska unija
 3. Komparativna politika
 4. Međunarodni odnosi
 5. Javna uprava i javne politike
 6. Politička ekonomija
 7. Politička sociologija

Za Sociologiju ključna disciplinska jezgra su:

 1. Suvremene sociološke teorije
 2. Etnicitet i migracije
 3. Društveni pokreti
 4. Interkulturalizam

Za Sigurnosne i mirovne studije ključna disciplinska jezgra su:

 1. Sigurnosne studije
 2. Mirovne studije

Za Socijalni rad ključna disciplinska jezgra su:

 1. Područja socijalne politike u komparativnoj perspektivi
 2. Područja socijalnog rada

Za Komunikologiju

 1. Komunikologija
 2. Mediji i komunikacije
 3. Globalizacija i medijatizacija
 4. Oblikovanje novih javnosti i PR

Na osnovu predhodno navedenog studij III ciklusa se organizira pod nazivom ”Interdisciplinarni doktorski studij, istraživačko područje: društvene nauke, istraživačko polje: sociologija, politologija, sigurnosne i mirovne studije i socijalni rad i komunikologija za 2016/2017. godinu”.

Način izvođenja nastave

Studijski programi trećeg ciklusa studija podijeljeni su na studijske godine i semestre.

Studijski program trećeg ciklusa studija realizuje se kroz:

 1. nastavu,
 2. naučnoistraživački rad,
 3. izradu i odbranu doktorske disertacije/rada.

Nastavni proces se izvodi kroz grupna ili individualna predavanja, seminare, konsultacije, te druge utvrđene oblike nastave.

Grupna nastava izvodi se ukoliko na jednom predmetu ima tri ili više studenata.

Individualna (mentorska)  nastava  izvodi se ukoliko predmet sluša manje od tri studenta. Odluku o načinu izvođenja nastave koja će se organizirati donijeće Vijeće studija koje će se formirati odmah po usvajanju Nastavnog plana i programa doktorskog studija.

Struktura studijskog programa

Nastavni program trećeg ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka čine:

 • istraživačka područja, polja i grane
 • obavezni moduli (predmeti)
 • izborni moduli (predmeti)
 • istraživački rad.

Obavezni moduli proširuju opća znanja studenata u funkciji izabranog studijskog programa. Izborni moduli  proširuju znanja studenata u izabranom naučnom polju/grani.

Student je dužan položiti sve ispite i obaviti sve ostale provjere znanja i time osigurati kontinuitet studija do prijave, izrade i odbrane doktorske disertacije.

[1] U Frascati klasifikaciji društvene znanosti predstavljaju istraživačko područje, pojedinačne znanosti (politologija, sociologija, komunikologija…) istraživačko polje, a discipline koje se izučavaju unutar određenog istraživačkog polja istraživačke grane.