Dokumenti / Obrasci

 

Obrasci
Obrazac zahtjeva (Preuzima se u Studentskoj službi)
Odluke
 
Referentni dokumenti

Zakon o visokom obrazovanju 2022

Statut Univerziteta u Sarajevu 2023

Pravila studiranja_2023

ZR obrasci

Pravilnik o priznavanju IVK na UNSA – 27. 10. 2022_

Pravilnik o sadržaju i izgledu i načinu vođenja matičnih knjiga i evidencije o izdatim diplomama

Pravilnik o sadržaju javnih isprava ks

Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula

Misljenje MONKS, tacka VII _Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troskova studija UNSA

Pravila studiranja – Prvi ciklus i Drugi ciklus

Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u KS 2019.

Zakon o visokom obrazovanju

Cjenovnik UNSA

Statut UNSA 2018

Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Pravilnik o priznanjima i nagradama UNSA

Odluka uslovni predmeti van snage

Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

 


NOVI OBRASCI ZA PRIJAVU TEME I ZAHTJEVA ZA OCJENU I ODBRANU ZAVRŠNOG (MAGISTARSKOG) RADA<<<<


STRUKTURA I TEHNIČKE ODLIKE MA RADA

http://fpn.unsa.ba/b/pravila-iii-ciklus-studija/

http://fpn.unsa.ba/b/pravilnik-o-ekvivalenciji-ispita/

http://fpn.unsa.ba/b/pravilnik-o-evaluaciji-rada-akademskog-osoblja/

http://fpn.unsa.ba/b/pravilnik-o-izmjeni-npp/

http://fpn.unsa.ba/b/pravilnik-o-mobilnosti/