Ekvivalencija ranije stečenih akademskih titula i zvanja

Obavještavaju se osobe koji su na Fakultetu političkih nauka Univeruiteta u Sarajevu završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, da je 10. 12. 2019. godine Vijeće Fakulteta političkih nauka stavilo van snage raniji prijedlog modela za provođenje ekvivalencije, (Odluka: link) a u skladu sa Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu.  

Zainteresirani kandidati, treba da se pridržavaju slijedećeg redoslijeda postupaka za pokretanje procesa ekvivalencije ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu: 

 

1.      Podnošenje zahtjeva za izdavanjem uvjerenja o prepisu položenih ispita. Forma zahtjeva preuzima se sa web stranice: link. Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati (kopija uplatnice) naknade za izradu uvjerenja u iznosu od 20,00 KM. Instrukcije za plaćanje preuzimaju se sa web stranice: linkPopunjen zahtjev i kopija uplatnice predaju se u studentsku službu odsjeka na kojem je prethodno završen studij (stečena diploma). Rok za izradu uvjerenja je 7 radnih dana od datuma podnošenja zahtjeva. 

 

2.      Podnošenje zahtjeva za ekvivalenciju. Forma zahtjeva preuzima se sa web stranice: link. 

Uz zahtjev se prilaže:  

Popunjen zahtjev za ekvivalenciju, zajedno sa gore navedenim dodatnim dokumentima, predaje se na protokol Fakulteta političkih nauka, prizemlje, soba 48. Rok za rješenje zahtjeva za ekvivalencijom ranije stečene akademske titule odnosno naučnog i stručnog zvanja je 30 radnih dana od datuma podnošenja zahtjeva. 

3.      Primanje obavjesti o rješenju zahtjeva – dostavlja se podnosiocu na kućnu adresu, poštom. 

 

4.      Podnošenje zahtjeva za izdavanjem Uvjerenja o ekvivalenciji. Za izdavanje Uvjerenja o ekvivalenciji u studentsku službu potrebno je predati: 

Rok za izdavanje uvjerenja o ekvivalenciji je 7 radnih dana od datuma podnošenja zahtjeva.

Relevantni dokumenti: 


UPLATNICA ZA EKVIVALENCIJU: