Uputstva studentima

Preuzimanje dokumenata/javnih isprava
DOKUMENATA/JAVNIH ISPRAVA

 

Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj  školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti.

Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17) su:

– diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka, odnosno stepenu magistra,

– diploma o stečenom stepenu stručne spreme i zvanju i dodatak diplomi,

– indeks,

– ispisnica,

– uvjerenje o diplomiranju,

– uvjerenje o položenim ispitima,

– uvjerenje o uspjehu u studiju,

– uvjerenje o učešću u pojedinim oblicima stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja i

– druge javne isprave u skladu sa zakonom.

 

Podnošenje zahtjeva i preuzimanje potvrda i uvjerenja izdatih putem ISSS-a
Svi aktivni studenti – studenti upisani u tekuću akademsku godinu (osim studenta predbolonjskog studija, četverogodišnji studij), podnose zahtjeve za izdavanje potvrda i uvjerenja ISKLJUČIVO preko vlastitih korisničkih računa ISSS sistema.

Studenti su dužni pridržavati se rasporeda za podnošenje zahtjeva i preuzimanje potvrda/uvjerenja!

 

Podnošenje zahtjeva: četvrtak-petak-subota-nedjelja

Preuzimanje potvrda i uvjerenja: ponedjeljak-utorak-srijeda

 

NAPOMENA: Studenti mogu preuzimati potvrde i uvjerenja samo lično i uz predočenje indexa

Revers (dokumenata iz srednje škole)
Za izdavanje dokumenata na revers potrebno je predati u studentsku službu:

 

– index

– zahtjev za revers (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

 

NAPOMENA: Pravo uzimanja dokumenata na revers imaju samo aktivni studenti (upisani u tekuću školsku godinu).

Obaveze studenata nakon završenog studija
(položenog zadnjeg ispita, odbranjenog završnog diplomskog/magistarskog rada)

Svi studnti koji okončaju studij i ispune sve obaveze u skladu sa nastavnim planom i programom studija po kojem su studirali, dužni su da u studentsku službu predaju u roku od 7 dana nakon položenog zadnjeg ispita, odnosno odbranjenog završnog diplomskog/magistarskog rada, slijedeće dokumente:

– index

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

– zahtjev za izdavanje uvjerenja/diplome o završenom studiju (preuzima se u studentskoj službi)

– dva popunjena ŠV-50 obrasca (kupuju se na Ekonomskom ili Pravnom fakultetu)

– uplatnicu/potvrdu o uplati 90 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje diplome

– uplatnicu/potvrdu o uplati 30 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje uvjerenja o završenom ciklus studija

– uplatnicu/potvrdu o uplati 20 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje potvrde o položenim ispitima

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

 

Rok za izdavanje uvjerenja o završenom ciklus studija/diplomiranju je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.Gubitak statusa redovnog studenta / Prestanak važenja statusa studenta
Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija odnosno integrisanog studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija odnosno integrisanog studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. (član 164 (6) Zakona o visokom obrazovanju KS,Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17).

 

Status studenta prestaje (u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17)

 1. a) okončanjem ciklusa studija;
 2. b) ispisom sa visokoškolske ustanove;
 3. c) isključenjem sa visokoškolske ustanove/organizacione jedinice po postupku i uz uslove utvrđene zakonom, statutom ili drugim odgovarajućim aktom visokoškolske ustanove;
 4. d) kada student ne okonča studij u roku utvrđenom zakonom i statutom;
 5. e) kada student kojem ne miruju prava i obaveze ne upiše narednu godinu studija odnosno ne obnovi upis u istu godinu studija;
 6. f) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, statutom ili drugim općim aktom visokoškolske ustanove.
Promjena statusa/načina studiranja studenta
 Ako student koji plaća školarinu u određenoj studijskoj godini pokaže dobar uspjeh, odnosno položi sve ispite iz te godine i postigne prosječnu ocjenu najmanje 8, može dobiti javno finansirano mjesto za nastavak studija na tom ciklusu i to u skladu sa statutom i mogućnostima organizacione jedinice/visokoškolske ustanove.  (Zakon o visokom obrazovanju KS, Službene novine KS, br. 42/13, član 73. stav 5)

Za prelazak na redovan način studiranja potrebno je predati:

 • zahtjev (preuzima se u studentskoj službi)
 • dokaz o ostvarivanju prava prelaska na redovan način studiranja (uvjerenje o položenim ispitima)
 • drugi relevantni dokumenti na zahtjev

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Za prelazak na vanredan način studiranja potrebno je predati:

 • zahtjev (preuzima se u studentskoj službi)
 • dokaz da je student upisan u tekuću akademsku godinu u statusu redovnog ili redovog samofinansirajućeg studenta (potvrda iz studentske službe)
 • drugi relevantni dokumenti na zahtjev

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

NAPOMENA: Prelazak na vanredan način studiranja može se odobriti samo aktivnim studentima-studenti upisani u tekuću akademsku godinu.

Ispis
Za ispis sa Fakulteta političkih nauka potrebno je predati u studentsku službu:

– index

– zahtjev za ispis (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz biblioteke o razduženju

– uplatnicu/potvrdu o uplati 50,00 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za ispis

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje ispisnice je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata

 


 

Duplikat indexa
Za izdavanje duplikata indexa potrebno je predati u studentsku službu:

 

– molbu za izdavanje duplikata indexa (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrdu iz Službenog lista da je stari indeks proglašen nevažećim

– novi indeks (kupuje se na Ekonomskom ili Pravnom fakultetu)

– dvije iste fotografije

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje duplikata indexa je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.

Duplikat diplome
Za izdavanje duplikata diplome potrebno je predati u studentsku službu:

 

– molbu za izdavanje duplikata diplome  (preuzima se u studentskoj službi)

– potvrda iz Službenog lista da je diploma proglašena nevažećom

– uplatnicu/potvrdu uplati 90 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje diplome

– drugi relevantni dokumeti na zahtjev studentske službe

Nepotpuna dokumentacija neće biti primljena!

Rok za izdavanje duplikata diplome  je 30 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.


IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA, PREPISA OCJENA, STATUSNIH UVJERENJA, ZAVRŠENIM PREDBOLONJSKIM I BOLONJSKIM STUDENTIMA, KAO I STUDENTIMA KOJI SU IZGUBILI STATUS

(nisu upisani u tekuću studijsku godinu)

– zahtjev za izdavanje potvrde sa naznakom svrhe izdavanja (obrazac zahtjeva preuzima se u studentskoj službi)

– uplatnicu/potvrdu o uplati na 20 KM na DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO za izdavanje potvrde

– drugi relevantni dokumeti na zahtjev studentske službe

 Rok za izdavanje duplikata diplome  je 7 radnih dana od dana prijema gore navedenih dokumenata.


Instrukcije o načinu uplate prihoda

Instrukcije