Doktorski studij – Uvjeti za upis na studij

Doktorski studij organizira se kao treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, te pravo upisa imaju kandidati sa zvanjem magistra (model 3+2 i 4+1), te kandidati sa zvanjem magistra nauka (model 4+2).

Bliži uvjeti za upis bit će naznačeni u konkursu za upis na studij, o čemu će odlučiti Vijeće doktorskog studija i Vijeće Fakulteta.

O pravima i obavezama na doktorskom studiju koji upišu kandidati sa magisterijem nauka, pojedinačno će odlučivati Vijeće doktorskog studija, uz uvažavanje zakonske odredbe da im se priznaje 60 ECTS studijskih bodova. To podrazumijeva da će im se odrediti ispitne obaveze u odnosu na činjenicu koji su prethodni studij završili, i u kojoj mjeri je taj studij kompatibilan sa studijima na Fakultetu političkih nauka na Prvom i Drugom ciklusu studija.

Model selekcije kandidata

Za upis na doktorski studij bit će raspisan javni konkurs/poziv. Po raspisanom konkursu, kandidati podnose pismenu aplikaciju, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za upis, nakon čega će biti organiziran prijemni ispit u vidu razgovora/motivacijskog intervjua sa tročlanom komisijom koju imenuje Vijeće postdiplomskog studija za svako istraživačko polje.

Vrednovanje rezultata rada tokom studija/(E)CTS studijski bodovi

Obim studijskog programa iznosi 180 (E)CTS studijskih bodova raspoređenih sukladno obavezama iz nastavnog Plana i programa, godišnje po 60 (E)CTS Od ukupnog broja kredita, izrada i odbrana doktorske disertacije se vrednuje sa 60 studijskih bodova. Studijski program trećeg ciklusa studija realizira se kombinovanjem utvrđenih oblika kontakt-sati nastave, te istraživačkog rada, koji se organizuju u skladu sa karakterom studijskog programa, odnosno utvrđivanjem predviđenog raspona ukupnog opterećenja u pojedinom semestru ili akademskoj godini studija.

Nastava će se organizirat I u I, II, III i IV semestru studija, dok su V i VI semester studija predviđeni za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije.

Nastavni plan i program utvrđuje Vijeće doktorskog studija a usvaja Vijeće Fakulteta i Senat Univerziteta.

Istraživački rad studenta vrednuje se u (E)CTS studijskim bodovima što će se bliže urediti ovim Planom i programom studija.

Ukupan broj (E)CTS studijskih bodova stiče se polaganjem ispita i istraživačkim radom.

Znanje, sposobnosti i vještine studenta prate se i vrednuju tokom nastave, a konačna ocjena se utvrđuje na ispitu.

Ispit se polaže nakon odslušanog predavanja odnosno nakon svih izvršenih  nastavnih obaveza propisanih nastavnim planom i programom studija.

Istraživački rad se vrednuje kroz svaku pojedinačnu aktivnost studenta utvrđenu Nastavnim programom i one su izražene kroz (E)CTS studijske bodove.

Trajanje trećeg ciklusa studija

Treći ciklus studija traje tri studijske godine (šest semestara). Studenti su dužni završiti studij u roku od 4 godine od dana upisa.

Upis na treći ciklus studija vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet, odnosno Fakultet.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti,                     pod uslovima koje utvrdi Senat Univerziteta, na osnovu prijedloga Vijeća doktorskog studija Fakulteta političkih nauka.

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka/magistra umjetnosti, prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija i iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje studij trećeg ciklusa, priznaje se  60 (E)CTS studijskih bodova, a njihov status odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrđuje Fakultet. Preostali obim od 120 (E)CTS studijskih bodova, ovi studenti treba da steknu u skladu sa  Pravilima studija.

Zvanja

Nakon uspješno odbranjene doktorske disertacije kandidat/kinja stiče slijedeće zvanje, ovisno o istraživačkom polju:

  • Doktor socioloških nauka
  • Doktor političkih nauka
  • Doktor političkih nauka iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija
  • Doktor nauka socijalnog rada.
  • Doktor komunikoloških nauka

 Kadrovski resursi

Nastavno osoblje Fakulteta je relevantno i kapacitirano za izvođenje nastave na trećem ciklusu studija. Razgranata međunarodnja suradnja omogućuje i angažman relevantnih nastavnika društvenih znanosti iz regiona, Evrope i svijeta.

Prostorni kapaciteti

Fakultet političkih nauka raspolaže sa prostornim kapacitetima, tehničkom opremljenošću i informatičko-komunikacijskim standardima koji omogućuju izvođenje nastave najvišeg nivoa edukacijske i tehnološke složenosti.