JAČANJE KAPACITETA NASTAVNIKA I BIBLIOTEKARA U PROMICANJU KULTURNE RAZNOLIKOSTI, MEĐUKULTURALNOG DIJALOGA I TOLERANCIJE KROZ MEDIJSKU I INFORMACIJSKU PISMENOST

(PDF) Stanje i perspektive interkulturalnog dijaloga sa aspekta medijske i informacijske pismenosti 

(VIDEO) Stanje i perspektive interkulturalnog dijaloga sa aspekta medijske i informacijske pismenosti:

 (PDFDjeca u digitalnom okruženju i interkulturalni dijalog u Bosni i Hercegovini

(VIDEO) Djeca u digitalnom okruženju i interkulturalni dijalog u Bosni i Hercegovini

(PDFObrazovanje za mir  

(PDFHumanocentrična sigurnost u kontekstu medijske i informacijske pismenosti 

(VIDEOHumanocentrična sigurnost u kontekstu medijske i informacijske pismenosti:

(PDFVažnost obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma 

(VIDEOVažnost obrazovanja u prevenciji nasilnog ekstremizma: