Doc. dr.

Amer Osmić

Rođen je 1984. u Jajcu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek sociologija), 2007. godine. Od 2005. godine radio je kao demonstrator na predmetima Statistika i Demografija. U maju 2007. godine stupio u radni odnos u svojstvu asistenta iz oblasti socioloških nauka na Fakultetu političkih nauka.

Asistent je na predmetima: Osnove metodologije društvenih nauka, Metode i tehnike u sociološkim istraživanjima, Metodologija politoloških istraživanja, Metodologija komunikoloških istraživanja, Metodologija socioloških istraživanja, Sociologija migracija, Empirijsko socijalno istraživanje.

Sudjelovao je na više projekata, od kojih se izdvajaju projekt BECAN (FP7) 10/2009 – 10/2012, Sociološki leksikon pod uredništvom prof. dr. Senadina Lavića. Učestvovao je na nekoliko naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavio je nekoliko stručnih radova i prikaza u domaćim časopisima.