Asistent

Anida Dudić

Rođena  je 1992. godine u Zenici. Studij socijalne pedagogije završila je 2015. godine. Dobitnik je Povelje dekana za postignuti najbolji uspjeh i prosjek ocjena ostvaren u toku studija. Magistrirala je na Odsjeku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Sarajevo, usmjerenje Porodica i društvo na temu Nasilje u školama na području grada Zenice, i time stekla zvanje magistra socijalnog rada. Trenutno je student doktorskog studija na istraživačkom polju Socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

U zvanje asistenta na naučnu oblast Socijalnog rada izabrana je u martu 2017. godine. Kao saradnik, angažovana je na predmetima  Socijalni rad s porodicom na prvom ciklusu i Etika socijalnog rada na drugom ciklusu studija. Također, koordinator je III ciklusa studija na istraživačkom polju Socijalni rad. Učestvovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija kao panelista i moderator. Ima objavljene radove u domaćim časopisima iz oblasti socijalnog rada.