Asistent

Anida Dudić Sijamija

v.asst. Anida Dudić-Sijamija, MA 

rođena je 1992. godine u Zenici. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek za socijalni rad, usmjerenje Porodica i društvo) 2016. godine.

Izabrana je u zvanje  asistenta (2017), a potom u zvanje višeg asistenta (2019) na Odsjeku za socijalni rad. Saradnica je na predmetima: Socijalni rad s pojedincem, Socijalni rad s porodicom, Socijalni rad s grupom,  Socijalna patologija 1, Socijalna patologija 2, Terenska praksa 3 na prvom ciklusu studija, te Ljudska prava i socijalni rad, Etika socijalnog rada i Medijacija u socijalnom radu na drugom ciklusu studija. Doktorantica je na Interdisciplinarnom doktorskom studiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevo, istraživačko polje Socijalni rad. Obnaša funkciju koordinatora na Interdisciplinarnom doktorskom studiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na istraživačkom polju Socijalni rad (2017- danas).

Angažovana je kao sekretarka  redakcije časopisa Sarajevo Social Science Review (2018-2020) i časopisa Socijalne studije (2018- danas) koje izdaje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Od ak.2019/20. godine je sekretar Odsjeka za socijalni rad. Objavila je naučne i stručne radove u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima, te bila angažirana na domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Učestvovala je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, konferencija, seminara i radionica. Objavljene knjige u koautorstvu su: Studija o mladima 2018/19, Youth study 2018/19, Naučno-istraživačka studija Socijalni rad u obrazovanju (2019).