Prof. dr.

Asim Mujkić

Rođen je 1968. godine u Brčkom. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za filozofiju i sociologiju) 1991. godine.

U zvanje vanrednog profesora na filozofskoj grupi predmeta na Fakultetu političkih nauka izabran je 2008. godine. Predaje nastavne discipline: Uvod u filozofiju, Etiku i Političku etiku, te Philosophy of Human Rights na European Master Programme Univerziteta u Sarajevu i Bologni.

Objavio je pet autorskih knjiga i preko 80 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu. Među objavljenim knjigama su: Kratka povijest pragmatizma (2005), Mi, građani Etnopolisa (2007), Pravda i etnonacionalizam (2010).

Predsjednik je Udruženja za političke nauke u BiH (2007). Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika “Odjeka”, bosanskohercegovačke revije za kulturu i društvena pitanja. Od 2003. do 2005. obavljao je dužnost šefa Odsjeka sociologija, a od 2005. do 2011. bio je prodekan za nastavu na Fakultetu političkih nauka.