Prof. dr.

Belma Buljubašić

Dr.sci. Belma Buljubašić vanredna je profesorica na Odsjeku žurnalistike/komunikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Predaje predmete: Retorika i kultura govora, Marketing mass medija, Radio novinarstvo, Novinarska publicistika i Osnovi propagande.  Interdisciplinarni postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu upisala je u akademskoj 2005/2006. a magistrirala je u junu 2010. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Instrumentalizacija masovnih medija u funkciji nacionalističke destrukcije bosanskohercegovačke komunikacijske zajednice odbranila je u martu 2015. godine.

U zvanje vanredne profesorice na Odsjeku za komunikologiju/žurnalistiku izabrana je 27.3.2019. godine. Objavila je jednu koatursku knjigu Mediji i shrinking space u BiH: utišani alternativni glasovi sa prof.dr. Lejlom Turčilo 2017. godine.

Kourednica je zbornika Vjerodostojnost medija – izazovi globalizacije i specifičnosti regiona, Fakultet političkih nauka Sarajevo, Institut za društvena istraživanja (2012) i kouatorica izvještaja Alternativne činjenice i post istina u Bosni i Hercegovini: Ko stvarno kreira agendu medija?, USAID, CPCD, Otvorena mreža (2018) i naučno-istraživačke studije (Ne)vidljiva Evropa: medijska slika EU integracija u BiH, Izdavač Heinrich Boell Fondacija Sarajevo (2017).

Objavila je 23 autorska i koautorska naučna rada u domaćim i regionalnim časopisima koje prate relevantne baze podataka i četiri prikaza.

Učestvovala je na više domaćih, regionalnih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova, i akademija, ljetnih škola i treninga.

Studentica je prve godine doktorskih studija na Odjeljenju etnologija i antropologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu..

Glavna je urednica časopisa Sarajevo social science review/Sarajevski žurnal za društvena pitanja koji izdaje Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Članica je uredništva serije naučnog časopisa Facta Universitatis  čiji je osnivač Univerzitet u Nišu pod nazivom Facta Universitatis – Media Studies and Applied Ethics, Departman za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Nišu.

Sekretarka je Centra za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.