MA

BERINA BEŠIROVIĆ

Berina Beširović, MA politologije
Rođena je 10. oktobra 1994. godine u Sarajevu. Prvi ciklus studija je završila na Odsjeku za politologiju, usmjerenje  Međunarodni odnosi i diplomatija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2016. godine. Zvanje magistrice politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije, je stekla na istom Fakultetu 2018. godine.
Dobitnica je priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” kao najbolja studentica I ciklusa studija u akademskoj 2015/16. godini, dok je u akademskoj 2017/18. godini proglašena najboljom studenticom II ciklusa studija na spomenutom Odsjeku.
U zvanje asistentice na Odsjeku za politologiju je izabrana u novembru 2018. godine. Kao saradnica angažovana je na predmetima: Osnovi prava, Teorija države, Mediji i međunarodna politika i Politički sistem Bosne i Hercegovine na prvom ciklusu, a na drugom ciklusu angažovana je na predmetu Energija i sigurnost.
Objavila je tri naučna rada iz pomenutih oblasti u domaćim časopisima. U septembru 2018. godine je objavila svoju prvu knjigu na temu: “Uloga institucije Visokog predstavnika u implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma (1995-2006)” Bavi se volonterskim radom od 2012. godine. Koordinatorica je nevladine omladinske organizacije pod nazivom “STBIH youth” koja se bavi neformalnim obrazovanjem, afirmacijom i raznim projektima za mlade. Od 2016. godine je predsjednica Foruma mladih bošnjačkih intelektualaca u okviru kojeg je organizirala i moderirala preko 70 naučnih tribina i skupova u Bosni i Hercegovini. Učestvovala je na preko 10 naučnih konferencija u inostranstvu.