Prof. dr.

Borjana Miković

Borjana Miković rođena je 1984. godine u Sarajevu, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju Katolički školski centar „Sv. Josip“ Sarajevo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu (2007) i Fakultetu političkih nauka (2008) Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu (2012), a doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (2017).

Izabrana je u zvanje asistenta 2008. godine, u zvanje višeg asistenta 2013. godine, a u zvanje docenta 2017. godine. Na Fakultetu političkih nauka izvodi nastavu na sljedećim predmetima: Porodično pravo I, Porodično pravo II, Odabrani instituti porodičnog prava, Osnove upravnog prava, Uvod u međunarodno javno pravo i Radno i socijalno pravo.

Polje njezinog interesovanja je posebno oblast porodičnog prava s fokusom na djecu i punoljetne osobe pod starateljstvom. U naučnim i stručnim časopisima objavila je ukupno jedanaest radova koji se većinom odnose na prava djece i prava osoba kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost.

Učestvovala je na 30 domaćih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova i seminara, a kao studentica, na trećoj i četvrtoj godini Pravnog fakulteta (tri semestra), bila je  stipendistica Fondacije Konrad Adenauer.


link za google scholar