Prof. dr.

Damir Kapidžić

Damir Kapidžić je vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike. Doktorirao je iz političkih znanosti na Univerzitetu u Sarajevu na temu Demokracije u multietničkim državama (2014). Magistarski studiji iz međunarodnih odnosa završio je na Slobodnom univerzitetu Berlin, Humboldt univerzitetu u Berlinu i Univerzitetu u Potsdamu (2008), a diplomski studij iz političkih znanosti na Univerzitetu u Sarajevu (2005). U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu izabran je 2019. godine, nakon što je bio docent na istom fakultetu. Predaje predmete: Komparativna politika, Postkonfliktna društva i izgradnja države, Vanjskopolitička analiza, Komparativna demokratizacija, te Demokracija i autoritarizam na preddiplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju.

 

Predmet njegovog istraživanja su etnički konflikti, političke stranke i power-sharing. Posebice ga zanimaju formalni i neformalni procesi i institucionalni aranžmani kroz koje se legitimiraju demokratske i autoritarne politike. Većina njegovog istraživanja se veže za države jugoistočne Europe ali uključuje i komparativne perspektive iz istočne Afrike i jugoistočne Azije. Objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u časopisima Ethnopolitics, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Journal of Public Affairs, Peacebuilding, Croatian International Relations Review, Političke perspektive i drugima, te poglavlja knjiga kod izdavača Routledge, Peter Lang i drugima. Njegova knjiga „Multietnička demokratizacija“ je objavljena u izdanju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2019. godine.

 

Voditelj je međunarodnih istraživačkih projekata Alternatives to Consociationalism–Managing Group Conflict Through Power-Sharing Within Political Parties, te Governing the Floods. Suradnik je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima, uključujući Justice and Security Research Programme sa London School of Economics, RRPP projektu Balkan Comparative Electoral Survey sa Univerzitetom u Fribourgu i regionalnim partnerima, Studije mladih sa Fondacijom Friedrich Ebert, te Active Citizenship sa Univerzitetima u Beogradu, Grazu i Turinu. Član je tri COST akcije: Profesionalizacija i društveni utjecaj Europske političke znanosti, Pisanje ustava i deliberativna demokracija, te Europska mreža neteritorijalne autonomije. Ima iskustvo terenskog istraživanja u državama jugoistočne Europe, istočne Afrike i jugoistične Azije.

 

Redovan je učesnik i izlagač na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Predmete i gostujuća predavanja je držao na Univerzitetu u Turinu, Waseda Univerzitetu u Tokiju, Univerzitetu Malaya u Kuala Lumpuru, Institutu za društvene studije Erasmus Univerziteta u Hagu, Univerzitetu u Regensburgu, Univerzitetu u Friburgu, Univerzitetu u Gracu, te Univerzitetu u Beogradu. Kao gostujući istraživač je bio na studijskim boravcima na Univerzitetu u Cirihu, London School of Economics, Univerzitetu u Gracu, Nacionalnom Univerzitetu u Singapuru i Univerzitetu Malaya. Član je programskog organizacionog odbora međunarodne konferencije „Diversity and Democratic Governance: Legacies of the Past, Present Challenges, and Future Directions?” koja je održana na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu od 12. do 15. juna 2019. godine u suradnji sa Međunarodnim udruženjem političkih znanosti.

 

Član je upravnog odbora Istraživačke komisije „Politika i etnicitet“ Međunarodnog udruženja političkih znanosti (International Political Science Association) i član American Political Science Association.Predaje i piše na hrvatskom/bosanskom/srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Više informacija su dostupne na osobnoj web stranici: https://damirkapidzic.com

 

link za google scholar