Prof. dr.

Dino Abazović

Rođen je 1972. godine u Sarajevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u oblasti sociologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1999, 2005, 2009. godine.

Izabran je u zvanje redovnog profesora 2017. godine. Predaje nastavne discipline: Sociologija religije na dodiplomskom studiju, i Religije savremenog svijeta, Religije i konflikti, te Religija u međunarodnoj politici na diplomskom studiju. Bio je gostujući predavač na više fakulteta i univerziteta u zemlji i inozemstvu.

Objavio je tri autorske i jednu koautorsku knjigu, bio kourednik sedam zbornika radova, te je autor više od 50 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova objavljenim na domaćim i stranim jezicima. Objavljene su mu knjige: Bosanskohercegovački muslimani između sekularizacije i desekularizacije (SYNOPSIS, Zagreb-Sarajevo, 2012); Religija u tranziciji: eseji o religijskom i političkom (RABIC, Sarajevo, 2010); Za Naciju i Boga: sociološko određenje religijskog nacionalizma (MAGISTRAT – University Press, Sarajevo, 2006); Religije sveta: buddhizam, hrišćanstvo, islam (Beogradski Centar za ljudska prava, Beograd, 2007). Sa Mitjom Velikonjom uredio je zbornik Post-Yugoslavia: New Cultural and Political Perspectives (Palgrave MacMillan, Basingstoke, UK, 2014)

Član je Odbora za sociologiju pri Odjeljenju za društvene nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) i član Centra za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH.

Takodjer, član je uređivačkog odbora Revije za umjetnost, nauku i društvena pitanja “Odjek”. Bio je prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka (20011-2015), rukovodilac Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka (2007-2011), direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (2001-2007), i akademski koordinator postdiplomskog studija iz oblasti Religijskih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (2006 – 2012). Sudjelovao je i bio rukovodilac u više domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Stipendista je Nizozemskog instituta za napredne studije u humanistici i društvenim naukama (NIAS) Kraljevske nizozemske akademije nauka i umjetnosti za 2011/2012. godinu.