Prof. dr.

Dželal Ibraković

Rođen je 1954. godine u Ševarlijama kod Doboja. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek sociologija) 1976. godine.

Izabran je u zvanje redovnog profesora 2015. godine. Predaje nastavne discipline: Uvod u socijalnu antropologiju, Etnologiju, Ekološku sigurnost i Socijalnu ekologiju na Fakultetu političkih nauka, te Sociologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na postdiplomskim i doktorskim studijama Fakulteta političkih nauka predaje nastavne predmete: Socijalna i kulturna antropologija porodice i Porodica i društvo. U saradničkom angažmanu je povremeno angažovan i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Objavio je tri autorske knjige te više od 70 naučnih i stručnih radova u različitim naučnim časopisima, zbornicima radova i sl. U oblasti etnologije objavio je knjige: „Bosna, islam – Bošnjaci“ (2008),   kao i „BiH na klacakalici etnocentrizma i multilateralnosti“ (2014) –  u izdanju Fakulteta političkih nauka Sarajevo, te „Bosanska vizura svijeta“ (2015) u izdanju „Bošnjačke asocijacije 33“ Sarajevo. U kautorstvu ima objavljenih više publikacija i udžbenik „Sigurnost demokratskog društva“.

Dugo godina bio je glavni urednik lista “Natron” u Maglaju, te urednik naučnog časopisa FMO BiH “Odbrana”Sarajevo.

Bio je član više redakcija i urednik izrade raznih informativnih i stručnih publikacija i posebnih izdanja, a aktuelni je  član redakcije prvog poslijeratnog sociološkog časopisa u Bosni i Hercegovini “Sociološki diskurs”, Banja Luka. Član je Odbora za sociološke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Član je Izdavačkog savjeta Univerziteta u Sarajevu.  Rukovodilac je Interdisciplinarnog doktorskog studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu za generaciju 2018/19. školske godine. Aktivno je sudjelovao u radu velikog broja međunarodnih i domaćih naučnih skupova, a bio je nosilac ili učestvovao u realizaciji više naučno- istraživačkih projekata. Dobitnik je više priznanja za društveno-politički i radni angažman prije rata, te za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Bavi se i književnim radom-  ima dvije objavljene knjige iz ove oblasti  („Čežnja u govoru vremena“ (2004), i zbirku kratkih priča „Teret“(2008), a dobitnik je više nagrada za kratku priču.