Prof. dr.

Akademik Dževad Termiz

Akademik prof. dr. sc. Dževad Termiz

 

Rođen je 1964. godine u Foči. Diplomirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 1987. Položio stručni ispit za rad u organima unutrašnjih poslova sa visokom školskom spremom 1988. godine. Završio je postdiplomski studij i magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1991. godine i stekao naučno zvanje magistra političkih nauka. Doktorirao je iz oblasti opšte metodologije na Odsjeku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1993. godine i time stekao naučno zvanje doktora nauka socijalnog rada.

 

Godine 1994. izabran je u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Za vanrednog profesora na istom Fakultetu izabran je 2001. godine. Izabran je u zvanje redovnog profesora za nastavni predmet Metodologija istraživanja u socijalnom radu na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Sarajevu 2007. godine. Izabran je, trajno, u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast “Teorija i metodologija socijalnog rada“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2015. godine.

 

Akademik EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA, od 2018. godine.

 

Predaje naučne discipline: Teorija socijalnog rada, Metodologija istraživanja u socijalnom radu, Metodologija socijalnih istraživanja i Projektovanje naučnih istraživanja u oblasti sigurnosti i mira na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Metodologija društvenih istraživanja, Metodologija socijalnih istraživanja, Metodologija novinarskih istraživanja i Metodologija istraživanja u socijalnom radu na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju i Metodologija pedagoških istraživanja na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Uvod u naučni rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izabran je za šefa katedre Metodologija društvenih i političkih nauka na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (prve i druge generacije polaznika doktorskog studija), Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i Fakultetu za javnu upravu. Član je Vijeća doktorskog studija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća i dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu angažovani je profesor po pozivu za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta “Osnovi metodologije političkih nauka“ i “Metodologije politikoloških istraživanja sa statistikom“ na osnovnim akademskim studijama u školskoj 2015/2016. godini.

 

Objavio je više knjiga, naučnih studija, naučnih i stručnih radova. Među objavljenim knjigama su: Termiz, Dž., Moguće implikacije socijalnog položaja prognanog stanovništva u Tuzlansko-podrinjskom kantonu i području Vozuće oktobar 1995. – april 1996. (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1997); Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Uvod u metodologiju politikologije (1999); Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Praktikum iz metodologije politikologije (2000); Termiz, Dž., Teorija socijalnog rada (2000); Termiz, Dž., Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu (2001); Termiz, Dž., Metodologija društvenih nauka (2003) (Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu knjiga dobila saglasnost za univerzitetsko izdanje; Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli knjiga je klasificirana kao udžbenik koji će se koristiti u nastavnom procesu); Termiz, Dž., Teorija nauke o socijalnom radu (2005); Termiz, Dž., Statističke tehnike i postupci u politikološkim istraživanjima (2006); Čekić, S. – Termiz, Dž., Žrtve zločina u Sarajevu 1992-1996. (2007); Termiz, Dž., Analitika, I tom (2008); Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Naučni osnovi savremene analitike, Termiz, Dž. Politička analitika, Termiz, Dž. Bezbjednosna analitika (2008); Termiz, Dž., Metodologija društvenih nauka (drugo dopunjeno i prošireno izdanje) (2009) (Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu knjiga dobila saglasnost za univerzitetsko izdanje; Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli knjiga je klasificirana kao udžbenik koji će se koristiti u nastavnom procesu); Termiz, Dž. – Milosavljević, S. – Arežina, V., Analitika medija (2010); Termiz, Dž., Kritika teorije (2013); Termiz, Dž., Osnovi metodologije socijalne psihologije (2013); Termiz, Dž., Specifičnosti metodologije istraživanja u bezbjednosnoj djelatnosti (2014); Termiz, Dž. – Arežina, V., Problemi istraživanja i naučnog proučavanja komunikologije (2015); Gordić, M. – Termiz, Dž. – Tančić, D., Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti, odbrane i terorizma (Beograd, 2015); Termiz, Dž. – Šuvaković, U. (uredili i priredili), Nauka i budućnost (1. Uloga prognostičkih istraživanja u razvoju savremenog društva, 2. Uloga futurologije u istraživanju budućnosti savremenih država) (2016); Termiz, Dž., Problemi meta metodologije (2016); Radosavljević, I., Termiz, Dž., Danilović, N., Gordić, M., Statistika u istraživanju društvenih pojava (2016); Termiz, Dž., Karić, N., Tančić, D., Socijalne komponente društvenog položaja osoba sa invaliditetom (2017). Termiz, Dz. Milosavljević, S.: Praktikum iz metodologije politikologije, drugo izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje (2018), Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Practicum of political science methodology (2019); Termiz, Dž., Statistička obrada podataka u empirijskim društvenim istraživanjima (2020).

 

Sudjelovao je u radu više međunarodnih i domaćih naučnih kongresa, simpozija i konferencija, kao i u realiziranju velikog broja naučnoistraživačkih projekata iz raznih različitih oblasti: političkih nauka, nauke o socijalnom radu, bezbjednosti i sigurnosti, novinarstva i komunikologije, kriminologije, demografije, socijalne psihologije u svojstvu autora i metodologa naučno-istraživačkih projekata i rukovodioca naučnih istraživanja.

 

Dao je značajan doprinos razvoju Metodologije društvenih nauka i specijalističkih metodologija – političkih nauka, nauke o socijalnom radu, bezbjednosnih nauka, komunikologije i novinarstva, socijalne psihologije, te metoda metodologije naučnim djelom o Meta metodologiji (metodologija metodologije), razvoju teorije nauke, razvoju statističkog opštenaučnog metoda u savremenim naučnim istraživanjima, te osnivač/suosnivač metodološke discipline Analitike.

 

Obavljao je u dva mandata dužnost šefa Odsjeka za socijalni rad. Obavljao je dužnost Predsjednika Vijeća postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i član je Vijeća doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Od 2009. do 2014. godine je potpredsjednik Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka sa sjedištem u Beogradu. U periodu od 01. juna 2014. do 01. juna 2018. godine je predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka, a od 01. juna 2018. godine je član Upravnog odbora i potpredsjednik Međunarodnog naucnog udruženja metodologa društvenih nauka.

 

Dobitnik je godišnje nagrade za udžbenik Metodologija društvenih nauka u oblasti naučno-stručne literature (Odbor za nagrade i priznanja-Poslovno udruženje izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine).

 

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 16.11.2009. godine dodijelilo je Zahvalnicu dr. Dževadu Termizu, redovnom profesoru za doprinos u radu Vijeća postdiplomskog magistarskog studija: “Menadžment u socijalnom radu“ i „Supervizija u socijalnom radu“.

 

Dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju političkih nauka (EU BD i EU ‘Kallos’ Tuzla).

 

Dobitnik je MANIPUR INTERNATIONAL UNIVERSITY CERTIFICATE OF RECOGNITION povelje.