Dr. sc.

Elma Huruz Memović

Elma Huruz Memović rođena je 4. juna 1985. godine u Sarajevu. Fakultet političkih nauka, Odsjek za politologiju, upisuje akademske 2004/2005 godine a zvanje diplomiranog politologa stiče 2009. godine. Na istom odsjeku, na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomatija, 2014. godine stiče zvanje magistra odbranivši magistarski rad na temu: „Grupno predstavljanje u djelu Willa Kymlicke“. .

Nakon uspješno završenog doktorskog studija iz oblasti Politologije, 10. juna 2019. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu: „Stranački pluralizam i multietnička stvarnost Bosne i Hercegovine“ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.  Autorica je više naučnih i stručnih radova iz oblasti političkih nauka.

U periodu 2014-2017. godina kao individualni istraživač učestvovala u međunarodnom istraživačkom projektu „Balkanska komparativna studija izbora – Utjecaj personalnog glasanja na unutarstranačku demokratiju“ („Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy”) u okviru Regionalnog istraživačkog programa za Zapadni Balkan „Regional Research Promotion Programme“ – RRPP finansiranog od švajcarske Agencije za razvoj i saradnju, a koji  provodi Univerzitet u Friburgu.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu birana je u zvanje asistenta na Odsjeku politologija 2010. godine a 2015. u zvanje višeg asistenta na oblast Političkih nauka. Angažirana je kao saradnica na predmetima Političke stranke i interesne grupe, Izbori i izborni sistemi, Politička filozofija, Politike identiteta, Javne politike i Nacija i nacionalizam.