Prof. dr.

Elmir Sadiković

Rođen je u Sarajevu 1977 godine. Opću gimnaziju završio je u Kelnu, a studij Politologije kao stipendista Heinrich Boell Fondacije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Akademske 2002/2003 godine bio je na studijskom boravku na Friedrich Alexander Univerzitetu u Erlangenu. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je završio postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju. Sudjelovao je u radu brojnih naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Bio je angažiran od strane državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija kao predavač na brojnim seminarima i projekatima, posebno u oblastima reforme javne uprave, lokalne samouprave i evropskih integracija. Učestvovao je u realizaciji više međunarodnih i domaćih naučno – istraživačkih projekata. U svojstvu autora i koautora objavio je pet knjiga: “ Subnacionalni konstitucionalizam i demokratija (Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2019); “Sarajevo – grad i regija u vremenu i prostoru”  (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2019); “Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: o mogućnostima praktične primjene u BiH ( Friedrich Ebert Stiftung Sarajevo,  2017), „Evropa regija – kohezijska politika Evropske unije i zapadni Balkan” (TKD Šahinpašić Sarajevo/Zagreb, 2014);  „Lokalna i regionalna samouprava u Bosni i Hercegovini“(TKD Šahinpašić Sarajevo/Zagreb, 2010). Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova u indeksiranim časopisima i zbornicima radova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U zvanju venrednog profesora izvodi nastavu na predmetima “Lokalna i regionalna samouprava” i “Javna uprava” na dodiplomskom, “Savremeni politički sistemi”, “Evropski regionalizam”, “BiH i evropske integracije” na master studiju Politologije. Nosilac je modula “Političko predstavljanje” na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 2017. godine vrši funkciju šefa Odsjeka za politologiju.