Prof. dr.

Elvis Fejzić

Elvis Fejzić rođen je 1982. godine u Fojnici. Diplomirao je na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, na istom fakultetu magistrirao je 2010. godine i odbranio doktorsku disertaciju 2014. godine.

Predaje na slijedećim predmetima: Historija socijalne i političke misli u BiH, Država i globalizacija, Upravljanje državom, Političke ideologije, Savremena država i Globalizacija i političko upravljanje. Predavao je na predmetima Uvod u politologiju, Moderna politička misao u BiH i Teorije globalizacije. Od studijske 2014/2015. godine predaje na Interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige Transformacija upravljanja državom: korporacijski imperijalizam na djelu (2016). Koautor je dvije istraživačke studije koje su publicirane u formi knjiga: Razgovor o ljevici: identitet, kriza i izazovi u Bosni i Hercegovini danas (2015) i Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini (2017). Objavio je oko četrdeset znanstvenih radova i kritičkih osvrta u referentnim domaćim i inostranim naučnim publikacijama. Bio je recenzent i promotor više knjiga, istraživačkih studija i časopisa. Njegov primarni znanstveni i istraživački interes vezan je za političku teoriju, historiju političke misli, političke ideologije, teorije globalizacije, teorije vlasti i demokratije, institucionalnu i vaninstitucionalnu politiku, političko ponašanje i modele upravljanja državom.

Član je redakcije u časopisu Godišnjak BZK Preporod. Bio je član redakcije u časopisima Godišnjak Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Sarajevski žurnal za društvena pitanja. Sudjelovao je u radu više međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija, okruglih stolova i radionica. Participirao je kao inicijator i istraživač u nekoliko domaćih znanstvenih projekata, a bio je i saradnik na međunarodnom naučno-istraživačkom projektu `Negotiating Modernity: History of Modern Political Thought in East-Central Europe´ (2008-2013 – supported by the European Research Council). Od početka oktobra 2019. godine obavlja funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.