Mr. sc.

Enita Čustović

Rođena je 1982. godine u Sarajevu. U zvanju višeg asistenta kao saradnik u nastavi angažovana je na predmetima B/H/S jezik, Retorika i kultura govora, Novinarska stilistika, Teorija informacija, Novinarska publicistika (BA) i Osnovi propagande, Sociologija medija (MA).

Diplomirala je na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 2007. Iste godine izabrana je u zvanje asistenta iz oblasti žurnalističkih nauka na Fakultetu političkih nauka. Završila je interdisciplinarni postdiplomski studij „Diplomatija u savremenom svijetu“ na Odsjeku politologije i postdiplomski studij „Komunikologija, Odnosi s javnostima“ na Odsjeku žurnalistike/ komunikologije Fakulteta političkih nauka. Magistrirala je u januaru 2015., a iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta na naučnu oblast komunikoloških/žurnalističkih nauka.

Objavila je više naučnih, stručnih radova i prikaza knjiga te učestvovala na velikom broju respektabilnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. Lektorisala je veći broj knjiga i publilkacija, bavila se uredništvom publikacija i časopisa, moderirala različite skupove, učestvovala u različitim projektima, te održala veliki broj seminara i treninga iz retorike, javnog nastupa, prezentacijskih i komunikacijskih vještina. Završila je TRAIN – program cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu 2017. godine.

Trenutno je angažovana kao sekretar Odsjek za žurnalistiku/komunikologiju.