Prof. dr.

Fahira Fejzić-Čengić

Prof. dr. Fejzić Čengić Fahira

rođena je 1961. godine u Visokom. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku komunikologija/žurnalistika. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2015. godine. Predaje nastavne discipline: Teorija informacija, Printano novinarstvo,  Istraživačko novinarstvo, Medijska kultura, Filozofija medija. Napisala je veliki broj stručnih i naučnih radova te trinaest knjiga: Medijska globalizacija svijeta (2004), Uvod u teoriju informacija (2008) – udžbenik za studente, Medijska kultura u Bosni i Hercegovini (2009),  Riječ je temelj društvenog života (2012),  Stvarnost i mediji (I  izdanje 2014. i II izdanje 2016), Nelagode s medijima (2016), Putopisi – Čuvari frekvencija (2011),  Balkanski putopisi (2015), Evrad – Seven days of Heart (2020), Knowledge Crisis of Modern Time (2019), Kao ribe u vodi (2018) te Medijski zapis o zemlji (2021). Učestvovala je na brojnim naučnim, međunarodnim i domaćim konferencijama, kongresima i simpozijima. Bila je sekretar Odsjeka, u dva navrata bila šef Odsjeka komunikologije/žurnalistike na Fakultetu političkih nauka. Dobitnik je interne nagrade Fakulteta za najbolji osvrt 2008. godine, za tekst o knjizi Carle del Ponte, objavljen u časopisu ANUBiH “Dijalog”.