Prof. dr.

Halima Sofradžija

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju. Magistrirala je iz oblasti filozofijskih znanosti tezom Strah i politika kao problem za društvenu znanost. Doktorirala je iz oblasti socioloških znanosti disertacijom Hiperpolitika i savremeno društvo – proces tehniziranja svijeta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (2010).

Predaje nastavne discipline: Politička sociologija, Sociološke teorije, Sociologija nasilja, Sociologija medija, kao docent predavala je i na izbornim disciplinama Mediji i socijalni kapital, te Umjetnost bh društva. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2015. godine. Dodatno obrazovanje stjecala je na Raoul Wallenberg Institute for Human Rights and Humanitarian Law, University of Lund, Sweden. Radila je na RTV BiH uređujući cikluse emisija u Trećem programu, Otvorenom programu, te Redakciji za kulturu. Koautor je nekoliko objavljenih knjiga i priručnika, između ostalih: Nasilje u porodici – razvojna studija u Bosni i Hercegovini (2005); Problemi djece i omladine u kontekstu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (2006), Sprječavanje i suzbijanje nasilja u porodici kroz primjenu medijacije u crkvama i vjerskim zajednicama – priručnik za cjeloživotno učenje (2015), te autor knjige Hiperpolitika i savremeno društvo – proces tehniziranja svijeta (2015).

Sudjelovala je u više međunarodnih istraživačkih projekata, konferencija i simpozija. U saradnji sa Univerzitetom u Rimu (Universita delle scienzia politiche Roma) pod pokroviteljstvom Unicefa i Intersosa uradila je sociološko istraživanje koje se bavilo percepcijom društvenog rizika, studija je objavljena na bosanskom, engleskom i italijanskom jeziku. Višegodišnje interdisciplinarno istraživanje u saradnji sa Linneus University i Lund University, Sweden,  rezultat je opsežnog projekta War anomie/ Krigets anomi koji se bavio pitanjima društvenog i političkog nasilja. Bila je gostujući predavač na više fakulteta i univerziteta. Član je Redakcije časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja, čiji je izdavač Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Objavila je kao autor i koautor značajan broj naučnih i stručnih radova u referentnim časopisima, godišnjacima i zbornicima radova.


link za google scholar