Prof. dr.

Haris Cerić

Rođen je 1974. godine u Dortmundu (Njemačka). Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Na Fakultetu političkih nauka prošao je put od asistenta do zvanja vanrednog profesora, u koje je biran 2017. godine. Angažiran je na sljedećim predmetima: Pedagogija, Metodika nastave, Socijalna pedagogija i Andragogija.

Autor je knjiga Skandalon u oblačićima: Kako koristiti strip u nastavi (2013, Sarajevo, CNS) i O edukativnom potencijalu stripa: prilozi etabliranju stripovne metode u nastavi (2019, Perfecta, Sarajevo), te kooautor knjiga Temeljna polazišta inkluzivnog obrazovanja (2005, Zenica, Hijatus), Problemi djece i omladine u kontekstu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – Nevladin sektor na prekretnici: Bosna i Hercegovina 10 godina kasnije (2006, Sarajevo, Rabic), Nelegalni oblici stjecanja znanja na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini: studija socijalne deformacije u akademskoj kulturi (2016, Sarajevo, Atlantska inicijativa), Studija kulturalnog kontakta i socijalnog utjecaja United World College u Mostaru: Impact Study (2017, Sarajevo, Dobra knjiga), Residential Child and Youth Care in a Developing World: European Perspectives (2017, Cape Town, South Africa, CYC-Net Press), The rulers of “No manʼs land”: study of cultural contact and social impact of the United World College of Mostar (2018, Sarajevo, Dobra knjiga), te Obilježja kulture mladih – istraživanja i osvrti (2018, Sarajevo, CNS).

Objavio je više od 30 naučnih i stručnih radova u pedagoško-andragoškoj periodici, zbornicima radova, godišnjacima i sl. Detaljnije o objavljenim radovima vidjeti na https://scholar.google.hr/citations?user=18KfHDQAAAAJ&hl=hr

Učestvovao je u radu više međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, kongresa, simpozija, seminara te kao član ekspertnih grupa ili istraživač u realizaciji nekoliko naučnoistraživačkih projekata.

Član je Odbora za pedagoške nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te član redakcije časopisa „Sarajevo Social Scienece Review / Sarajevski žurnal za društvena pitanja“.

Dobitnik je nagrade Fakulteta političkih nauka za najbolje ocijenjeni objavljeni esej u 2008. godini: Mogućnost konstituiranja teorije inkluzivnog obrazovanja.