Prof. dr.

Izet Beridan

Rođen je 1953. godine u Bersalićima, Olovo. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, Odsjek opštenarodna odbrana. Postdiplomske studije završio je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1988. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu iz oblasti socioloških nauka 1997. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2008. godine. U više mandata obavlja dužnost šefa Odsjeka sigurnosne i mirovne studije na Fakultetu političkih nauka. Na dodiplomskom i diplomskom studiju predaje predmete Polemologija, Uvod u sigurnosne i odbrambene studije i Demokratska kontrola sistema sigurnosti.

Objavio je dvije knjige: Konflikti (2003) i Politika i sigurnost (2008. i 2009. univerzitetsko izdanje), a koautor je knjiga Leksikon sigurnosti (Sarajevo, 1996. prvo izdanje; 2001. godine – drugo dopunjeno izdanje) i Nauka o odbrani (Sarajevo, 1999). Objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija. Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijima i konferencijama. Sudjelovao je u više naučnoistraživačkih projekata, u svojstvu istraživača ili rukovodioca projekta. Dobitnik je priznanja Univerziteta u Sarajevu Profesor godine na Fakultetu političkih nauka 2009. godine.