Doc. dr.

Jasmin Hasanović

Jasmin Hasanović rođen je 1989. godine u Foči. Prvi ciklus studija završio je na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije stekao je na istom Fakultetu 2015. godine s radom na temu „NSK Država: Politička artikulacija države bez teritorije“. U zvanje asistenta izabran je 2016., a u zvanje višeg asistenta 2019. godine.
 
Doktorirao je u decembru 2023. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pod mentorstvom emeritusa, prof. dr. Esada Zgodića na temu “Ideja emancipacije u savremenoj političkoj teoriji”, a u zvanje docenta izabran je u februaru 2024. godine.
 
Predaje Međunarodne odnoseGeopolitikuKomparativnu politiku i Etničke konflikte i izgradnju države na Prvom, te Vanjskopolitičku analizu na Drugom ciklusu studija.
 
Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti političke teorije, političkog i društvenog angažmana, demokratije, geopolitike i odnosa ideologije, umjetnosti i politike u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i zbornicima referentnih međunarodnih izdavača (Routledge; Springer; De Gruyter).
 
Aktivno je učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih seminara i konferencija, te stručnih skupova, dok je kao gostujući predavač, individualno i preko programa međunarodnih razmjena izlagao na više europskih Univerziteta (Széchenyi István u Győru u Mađarskoj, Univerzitet u Ljubljani u Sloveniji, Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Iaşiju u Rumuniji, Univerzitet u Portu i NOVA Univerzitet u Lisabonu u Portugalu, Međunarodni Institut za društvene nauke Erasmus Univerziteta u Rotterdamu – Den Haag u Holandiji, Karlov Univerzitet u Pragu u Češkoj Republici, Univerzitet La Sapienza u Rimu u Italiji, Univerzitet u Lundu, Švedska te Katolički Univerzitet u Lilleu, Francuska).
 
Član je Balkanskog udruženja za političke nauke – Balkan Political Science Association (BPSA), te Akademskog savjeta pri Europskom vijeću za susjedstvo – European Neighbourhood Council (ENC).
 
Dobitnik priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ kao najbolji student I ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini, dok je u akademskoj 2014/15. godini proglašen najboljim studentom II ciklusa studija na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Za izuzetno kreativan rad i afirmaciju građanskih, obrazovnih i kulturnih vrijednosti, te ostvarenje međunarodnih priznanja dobitnik je Zlatne plakete Općine Goražde 2009. godine.
 
Aktivno govori engleski i njemački jezik.


link za google scholar