Asistent

Lamija Silajdžić

Rođena je 1989. godine u Zenici. Prvi i drugi ciklus studija završila na Fakultetu političkih nauka na Odsjeku za komunikologiju. Dobitnica dva priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” kao najbolji student Fakulteta političkih nauka na oba ciklusa studija. Treći ciklus studija upisala u ak. 2016/2017. godini.
U zvanje asistenta na Odsjeku za komunikologiju izabrana u oktobru 2016. godine.
Učestvovala na više stručnih i naučnih konferencija i seminara, u nekoliko domaćih i međunarodnih projekata, te objavila stručne i naučne radove u referentnim časopisima.
Od akademske 2019/2020. godine vrši funkciju sekretara Odsjeka za komunikologiju.
Prije izbora u zvanje asistenta, radila kao novinar u Informativnom programu Radio-televizije Bosne i Hercegovine.