Asistent

Lamija Silajdžić

 

V.asst. Lamija Silajdžić, MA

 

Lamija Silajdžić rođena je 1989. godine u Zenici. Prvi i drugi ciklus studija završila je na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dobitnica je dva priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu” kao najbolji student Fakulteta političkih nauka na prvom i drugom ciklusu studija. Doktorantica je na Interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka, istraživačko polje Komunikologija.

 

U zvanje asistenta izabrana je 2016. godine, a u zvanje višeg asistenta u februaru 2020. godine. Od izbora u zvanje asistenta, sarađivala je na predmetima: TV novinarstvo, Online novinarstvo, Mediji i politika, Teorija medija, Historija komuniciranja, Praksa 2, Radio novinarstvo, Etika javne riječi, Mediji i ljudska prava, Medijska regulativa, Mediji i društvo, Medijska kultura, Printano novinarstvo. Od akademske 2019/2020. godine vrši funkciju sekretarke Odsjeka za komunikologiju, a koordinatorica je i radne grupe PR&event tim Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Učestvovala je i izlagala na više domaćih i međunarodnih konferencija i seminara, te je objavila respektabilan broj stručnih i naučnih radova, te prikaza knjiga u referentnim časopisima i zbornicima. Koautorica je knjige „Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba“ (2021), te koautorica poglavlja u knjizi „Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj“ (2020). Radila je kao projektna asistentica i istraživačica u nekoliko domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, realizovanih u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama (MONKS, UNESCO, UNICEF, Goethe-Institut, IICEE, SDC).

 

Prije izbora u zvanje asistentice, radila je kao novinarka u Informativnom programu Radio-televizije Bosne i Hercegovine.