Prof. dr.

Merima Čamo

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek sociologija). Ciklus postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka (Odsjek sociologija) završava odbranom magistarskog rada 2003. godine. Od 1996. godine na istom fakultetu radila je kao asistent na predmetima Sociologija naselja i Etnologija, a u okviru tih znanstvenih disciplina stekla je i zvanje višeg asistenta.

U zvanje docenta za oblast socioloških nauka izabrana je 2010. godine a pet godina kasnije stječe zvanje vandrednog profesora.

Tokom akademskog usavršavanja objavila je više naučnih radova, uzela učešće u nekolicini naučnoistraživačkih projekata, konferencija i simpozija, te publicirala knjige pod naslovom Kultura stanovanja u Sarajevu (Od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka) 2005. godine, Urbana abeceda Bosne i Hercegovine 2013. godine, Sociologija urbaniteta 2016. i Gradski način života u Bosni i Hercegovini 2019. godine. Potpisuje i dva koautorstva: Izgradnja povjerenja između studenata i profesora 2019. i Razumijevanje društva 2021. godine.

Godine 2021. stječe zvanje redovnog profesora.

Kao predmetni nastavnik bila je zadužena za izvođenje nastave na Sociologiji naselja, Socijalnoj antropologiji i Sociologiji umjetnosti. Trenutno predaje sljedeće discipline: Historija civilizacije, Sociologija porodice, Sociologija mladih i Sociologija urbaniteta.