Prof. dr.

Mirza Emirhafizović

Mirza Emirhafizović rođen je 1981. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

U zvanju vanrednog profesora predaje sljedeće nastavne discipline: Demografija, Sociologija naselja, Ruralna sociologija (BA) (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA) te  Sociologija rada i Dijaspora i migracije (MA).

Tri semestra u akademskoj 1999./2000. i 2000./2001. proveo je na Univerzitetu Karl Franc u Gracu, Austrija. U februaru 2001. godine položio je univerzitetski ispit iz njemačkog jezika. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka (FPN) 2005. godine kao najbolji student na FPN-u te jedan od najuspješnijih na Univerzitetu, za što je nagrađen priznanjem “Zlatna značka“ UNSA. Magistrirao je 2010. godine, a doktorsku disertaciju na temu demografske tranzicije u Bosni i Hercegovini odbranio je na FPN-u 2014. godine (doktor socioloških nauka) pod mentorstvom prof. emer. dr. sc. Hasana Zolića.

U svojstvu istraživača ili stručnog konsultanta angažiran je u realizaciji brojnih znanstvenoistraživačkih projekata. Sudjelovao je i svoje radove prezentirao na respektabilnim skupovima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Predsjedavao je PhD forumom i bio član Upravljačke grupe COST Akcije CA 15122 Reducing Old-Age Social Exclusion through Collaborations in Research and Policy ROSEnet (http://rosenetcost.com/action-member) (2016.-2020.) PhD Forumi održani su u Brnu (7.9.2017.), Anconi (13.9.2018.), Parizu (10.1.2019.), Barceloni (24.10.2019.) i Briselu (19.2.2018. i 4.3.2020.).

Voditelj je radne grupe Disadvantages in starting a family i član Upravljačke grupe COST Akcije CA 17114  Transdisciplinary solutions to cross sectoral  disadvantage in youth  YOUNG-IN (https://young-in.eu/family-formation) (2018.-).

Priredio je nastavni materijal iz kolegija Demografija (u koautorstvu s prof. dr. sc. H. Zolićem).

Kourednik je knjige Families and Family Values in Society and Culture u kojoj je objavljeno poglavlje o međugeneracijskoj porodičnoj solidarnosti u Bosni i Hercegovini (u koautorstvu sa S. Šadić). Jedan je od autora Emigration Study Bosnia and Herzegovina (Čičić i sur., 2019, Akademija nauka i umjetnosti BiH), kao i publikacije Jednoroditeljske porodice: mapiranje prava i potreba samostalnih roditelja/ica na području općine Centar Sarajevo (sa Šadić, S. i Ždralović, A.)  Njegovi radovi, osim na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski i srpski), citirani su na engleskom, njemačkom i češkom jeziku.

Sudjelovao je u izvođenju nastave iz sljedećih predmeta: Socijalna demografija i biološka reprodukcija (magistarski studij na FPN-u 4+1 Porodica i društvo) (2015./16. i 2016./17.), Europska politika i društvo na Europskim studijama pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije UNSA (februar 2019.), kao i Akademsko pisanje na doktorskom studiju Pravnog fakulteta UNSA (decembar 2019.).

U periodu od 2011. do 2013. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta.

Od izbora u zvanje docenta, kao gostujući istraživač boravio je na više instituta i univerziteta, i to: Erasmus University Rotterdam (EUR) (mart 2016.), Spanish National Research Council (CSIC) Madrid (mart-april 2018. i april 2019.), International Institute of Social Studies (ISS) The Hague (maj 2018.), Polibienestar Research Institute – University of Valencia (mart-april 2019.), University of Porto (FPCEUP), University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD) (mart-april 2020.)…

Član je Redakcije časopisa Sarajevski žurnal za društvena pitanja, Odbora za sociološke nauke, kao i Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samopurave ANUBiH.

Od akademske 2019./20. godine obnaša funkciju prodekana za naučnoistraživački rad.