Prof. dr.

Nedžma Džananović Miraščija

Dr. Sci. Nedžma Džananović Miraščija vanredna je profesorica na Odsjeku politologija. Rođena je, živi i radi u Sarajevu. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu diplomirala je s prosječnom ocjenom 9,9 (1999.). Magistrirala je u prvoj generaciji “Europskih studija” u organizaciji  London School of Economics and Political Science, Univerziteta u Bologni i Univerziteta u Sarajevu (2004.). Doktorsku disertaciju pod naslovom “Mogućnosti i ograničenja postnacionalne vanjske politike: Vanjska politika EU” odbranila je na Fakultetu političkih nauka UNSA 2012. godine.

Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i kao savjetnica za vanjsku politiku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH (2022.), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku i europske integracije (2004-2007.).

Diplomatske specijalizacije završila je na Institutu Clingendael (Den Haag, Nizozemska), Europskom institutu za javnu administraciju – EIPA (Maastricht, Nizozemska), te u US Department of State (Washington DC, SAD). Specijalizaciju iz oblasti međunarodnog javnog prava završila je na Univerzitetu u Leidenu (Nizozemska), a iz međunarodne ekonomije na Erasmus Univerzitetu u Rotterdamu (Nizozemska).

Na studijskim programima Odsjeka politologija predaje predmete na prvom i drugom ciklusu studija, na bosanskom i engleskom jeziku, i to:

Od 2014. godine vodi i koordinira Erasmus + projekt “euroPS” (https://euro-ps.org// )u sklopu kojeg je pokrenut i prvi i, za sad, jedini, međunarodno akreditirani studij (Austrija) koji se izvodi na FPN/UNSA – Zajednički master studij iz oblasti političkih nauka: Integracija i upravljanje (PoSIG) (https://www.posig.uet.edu.al/)

Autorica je tri knjige, i većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma.

Uvod u vanjsku politiku Europske unije prva je e-knjiga u izdanju Fakulteta političkih nauka UNSA, udžbenik koji je besplatno dostupan studentima http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/e-izdanja/UVOD%20U%20VANJSKU%20POLITIKU%20EUROPSKE%20UNIJE.pdf.

Naučno-istraživački angažman posljednjih godina uključuje sljedeće projekte:

Od 2017. godine, članica je  COST Panela eksperata za ocjenu prijedloga istraživačkih akcija, evaluaciju, selekciju i odobravanje projekata za oblast društvenih nauka, a u više navrata je panelom i predsjedavala, te bila izvjestiteljica za viša tijela. U svojstvu međunarodne ekspertice za ocjenu i evaluaciju naučno-istraživačkih projekata, sarađuje i sa Slovenskom agencijom za istraživanje (ARRS).

Članica je uredništva interdisciplinarnog naučnog žurnala za društvene nauke „Teorija in praksa“koji izdaje Fakultet za družbene vede Univerziteta u Ljubljani.

Kao predana edukatorica, intenzivno je angažirana u oblasti neformalnog obrazovanja i usavršavanja, te u tom svojstvu sarađuje i sa Direkcijom za europske integracije BiH i Agencijom za državnu službu BiH, ali i brojnim međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama i think tankovima.

U periodu 2017-2’21. godina Odlukom Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, bila je izabrana za članicu Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH iz reda eksperata.

Recentne publikacije:

Džananović, N., Hasić, J., Rončević, M. (2023). The Role of Mis-coordinated European Integration Mechanisms in Decelerating Progress in Bosnia and Herzegovina’s EU Accession. In: Uvalić, M. (eds) Integrating the Western Balkans into the EU. New Perspectives on South-East Europe. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32205-1_14 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32205-1_14

Džananović, N., Ramić Mesihović, L., Hasić, J. (2023). Zasebni domeni” u vanjskim politikama kandidata u procesu pregovaranja za punopravno članstvo u Evropskoj uniji ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU 7 -8 srpanj -kolovoz / juli -august Sarajevo 2023. PRAVNA MISAO https://www.fmp.gov.ba/bs/id-2023-930.html

Damjanovski, I., Cela, A., Nenezić, A., Emini, D., Džananović, N., Novaković, I. (2023). The New Reality: The Russian War on Ukraine and the Western Balkans EU Accession Process INSTITUTE FOR DEMOCRACY  “Societas Civilis” Skopje. https://idscs.org.mk/en/2023/09/06/the-new-reality-the-russian-war-on-ukraine-and-the-western-balkans-eu-accession-process/

Džananović, N., Emini, D., Nenezić, A., (2023). Foreign Malign Influence in the Western Balkans INSTITUTE FOR DEMOCRACY “Societas Civilis” Skopje. https://idscs.org.mk/en/2023/04/11/malign-influence-in-the-western-balkans/


link za google scholar