Prof. dr.

Nedžma Džananović Miraščija

 

Dr. Sci. Nedžma Džananović Miraščija vanredna je profesorica na Odsjeku politologija. Rođena je, živi i radi u Sarajevu. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu diplomirala je s prosječnom ocjenom 9,9. Magistrirala je u prvoj generaciji “Europskih studija” u organizaciji  London School of Economics and Political Science, Univerziteta u Bologni i Univerziteta u Sarajevu . Doktorsku disertaciju pod naslovom “Mogućnosti i ograničenja postnacionalne vanjske politike: Vanjska politika EU” odbranila je na Fakultetu političkih nauka UNSA. Bivša je diplomatkinja, a pored Ministarstva vanjskih poslova BiH, radila je i u Predsjedništvu BiH (Kabinet bošnjačkog člana Predsjedništva), te kao savjetnica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku. Diplomatske specijalizacije završila je na Institutu Clingendael (Den Haag, Nizozemska), Europskom institutu za javnu administraciju – EIPA (Maastricht, Nizozemska), te u US Department of State (Washington DC, SAD). Specijalizaciju iz oblasti međunarodnog javnog prava završila je na Univerzitetu u Leidenu (Nizozemska), a iz međunarodne ekonomije na Erasmus Univerzitetu u Rotterdamu (Nizozemska).

Na studijskim programima Odsjeka politologija predaje predmete na prvom i drugom ciklusu studija, na bosanskom i engleskom jeziku, i to:

Na Centru za interdisciplinarne studije UNSA, na master programu Europske studije, predaje predmete Europska politika i društvo, te Vanjsku politiku EU kao izborni predmet.

Od 2014. godine vodi i koordinira Erasmus + projekt “euroPS” (https://euro-ps.org//)u sklopu kojeg je pokrenut i prvi i, za sad, jedini, međunarodno akreditirani studij (Austrija) koji se izvodi na FPN/UNSA – Zajednički master studij iz oblasti političkih nauka: Integracija i upravljanje (PoSIG) (https://www.posig.uet.edu.al/)

U skladu s praksom etabliranih departmana za međunarodne odnose i diplomatiju, 2014. godine pokrenula je i dobrovoljno mentorira klub koji okuplja studente zainteresirane za vannastavne aktivnosti pod nazivom Studentski Corps Diplomatique Klub (CD Klub) (https://cdfpnklub.wordpress.com/)

Autorica je dvije knjige (Status pojedinca u postnacionalnim integracijama: Građanstvo EU i Uvod u vanjsku politiku EU), i većeg broja naučnih i stručnih tekstova, uglavnom iz oblasti vanjskopolitičke analize i eurounijskih integracija, ali i konvencionalnijih politoloških oblasti poput populizma. Uvod u vanjsku politiku EU prva je e-knjiga u izdanju Fakulteta političkih nauka UNSA http://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/e-izdanja/UVOD%20U%20VANJSKU%20POLITIKU%20EUROPSKE%20UNIJE.pdf.

 

Naučno-istraživački angažman posljednjih godina uključuje sljedeće projekte:

Po drugi put je, u posljednjih 5 godina, izabrana za članicu  COST Panela eksperata za ocjenu prijedloga istraživačkih akcija, evaluaciju, selekciju i odobravanje projekata za oblast društvenih nauka.

Od septembra 2017. godine, Odlukom Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, članica je Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH iz reda eksperata.