Asistent

Nina Babić

Rođena je 1987. godine u Odžaku. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za socijalni rad 2008. godine.

Izabrana je u zvanje asistenta u novembru 2010. godine. Na Odsjeku za socijalni rad, usmjerenje: Socijalni rad magistrirala je 2011. godine na temu „Uzroci i rasprostranjenost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih na području općine Odžak“.

Interdisciplinarni doktorski studij (III ciklus studija),  istraživačko polje: Socijalni rad, upisala je u akademskoj 2014/2015. godini.

U zvanje višeg asistenta izabrana  je u februaru 2015. godine.  Saradnik je na nastavnim disciplinama: Maloljetnička delinkvencija 1 i 2, Uporedni sistemi socijalne politike, Savremena socijalna politika 1 i 2 i Supervizija u socijalnom radu.

Sudjelovala je u izradi hrestomatije pod naslovom Novi socijalni rizici (2011).

Objavila je sljedeće naučne i stručne radove: „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci u Bosni i Hercegovini“ (2013), „Zloupotreba alkohola i povrede na radu“(2014), „Prevencija vršnjačkog nasilja“ (2014), „Prevencija nasilja u porodici“ (2015), „Prednosti inkluzivnog obrazovanja djece sa posebnim potrebama“ (2016), te prikaz knjige Socijalna politika (časopis Pregled, 2015).

Učestvovala je u radu više međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, seminara, okruglih stolova i edukacija, kao i u realiziranju naučnoistraživačkog projekta “Balkansko epidemiološko istraživanje o zlostavljanju i zanemarivanju djece” (Becan).

Od marta 2015. godine koordinatorica je na projektu koji realizuju Fakultet političkih nauka Sarajevo i njemačka organizacija Der Internationaler Bund Stuttgart. Projekat ima za cilj stručno usavršavanje studenata Odsjeka za socijalni rad, odnosno omogućavanje prakse u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, te ujedno stvaranje uslova za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Od januara 2016. godine vrši funkciju sekretara Odsjeka za socijalni rad.