Mr. sc.

Osman Sušić

Rođen je 1980. godine u Sarajevu.Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za historiju) .Na Fakultetu političkih nauka je odbranio magistarsku tezu i stekao zvanje magistra nauka iz oblasti Politologije.Trenutno je doktorant na istraživačkom polju Politologija.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu biran je u zvanje asistenta na Odsjeku politologija 2009. godine a 2019. u zvanje višeg asistenta na oblast Političkih nauka.Saradnik je na predmetima Historija Bosne i Hercegovine,Historija jugoistočne Evrope, Historija ratova i genocida, Studije holokausta i genocida. Objavio je više stručnih radova i prikaza u različitim časopisima i zbornicima radova. Sudjelovao je na više naučnih i stručnih konferencija i simpozija.