Doc. dr.

Sabira Šašić-Gadžo

Rođena je 1978. godine u Konjicu. Studij socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu završila je 2002. godine i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika, a Pravni fakultet u Sarajevu, 2007. godine, gdje je stekla i zvanje pravnika.

Međunarodni postdiplomski studij “Menadžment u socijalnom radu“, koji je realiziran u saradnji sa Sarajevskim Univerzitetom, Univerzitetom u Geteborgu i Univerzitetom u Banja Luci, upisala je 2006. godine. Magistarski rad, na temu “Uloga menadžemnta u rješavanju problema nezaposlenosti osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo (1997-2007)“, odbranila je 2009. godine  i stekla zvanje magistra nauka socijalnog rada.

Doktorsku disertaciju na temu Socijalni rad i socijalna uključenost osoba s invaliditeotm prijavila je na Fakultetu političkih nauka, Odsjek za socijalni rad Univerziteta u Sarajevu 2010. godine, a odbranila 4.02.2016. godine.

U zvanje asistenta izabarna je 2006. godine, a u zvanje višeg asistenta 2010. godine na predmetima: Socijalni razvoj i socijalno planiranje, Socijalni rad sa osobama s invaliditetom, Socijalni rad sa starijim osobama i  Menadžment u socijalnom radu. U maju 2016. godine izabrana je u zvanje docenta na naučnoj oblasti socijalni rad od kada predaje nastavne discipline: Socijalni razvoj i socijalno planiranje, Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Menadžment u socijalnom radu i Socijalni rad s djecom s teškoćama u razvoju .

Objavila je četiri naučna članka: “Menadžment na području zapošljavanja i pružanja pomoći nezaposlenima” (2009), “Socijalna zaštita u BiH sa posebnim osvrtom na zaštitu djeteta” (2010) , “Problemi komuniciranja s posebnim osvrtom na komunikaciju u socijalnom radu” (2011) i „Nastanak i razvoj menadžmenta za zaštitu i pomoć nezaposlenim osobama“ (2015).

Sudjelovala je na više  domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija. Obnašala je funkciju sekretara Odsjeka socijalni rad u 2010. godini.