Prof. dr.

Sabira Šašić-Gadžo

 

Rođena je 1978. godine u Konjicu. Studij socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu završila je 2002. godine i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika, a Pravni fakultet u Sarajevu, 2007. godine, gdje je stekla i zvanje pravnika.

Međunarodni postdiplomski studij “Menadžment u socijalnom radu“, koji je realiziran u saradnji sa Sarajevskim Univerzitetom, Univerzitetom u Geteborgu i Univerzitetom u Banja Luci, upisala je 2006. godine. Magistarski rad, na temu “Uloga menadžemnta u rješavanju problema nezaposlenosti osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo (1997-2007)“, odbranila je 2009. godine.

Doktorsku disertaciju na temu “Socijalni rad i socijalna uključenost osoba s invaliditetom odbranila je 2016. godine.

U zvanje docenta izabrana je 2016. godine od kada predaje nastavne discipline: Socijalni rad sa starijim osobama, Socijalni razvoj i socijalno planiranje, Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Menadžment u socijalnom radu i Socijalni rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Autor je više naučnih radova, a neki od njih su: “Menadžment na području zapošljavanja i pružanja pomoći nezaposlenima” (2009), “Socijalna zaštita u BiH sa posebnim osvrtom na zaštitu djeteta” (2010) , “Problemi komuniciranja s posebnim osvrtom na komunikaciju u socijalnom radu” (2011), „Nastanak i razvoj menadžmenta za zaštitu i pomoć nezaposlenim osobama“ (2015), “Socijalno pravna zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnim dokumentima i nacionalnom zakonodavstvu” (2016), “Obrazovanje socijalnih radnika u 21. vijeku: izazovi i poteškoće” (2017), Problemi socijalne inkluzije osoba s invaliditetom (2018), “Socijalni rad i socijalni razvoj: izazovi i mogućnosti u prvim decenijama 21. vijeka” (2018), “Perspektiva i izazovi interprofesionalnog rada u institucijama za starije osobe” (2020). Autorica je knjige “Socijalni rad s osobama s invaliditetom”.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija. Obnašala je funkciju sekretara Odsjeka socijalni rad u 2010. godini.