Prof. dr.

Šaćir Filandra

Prof. dr. Šaćir Filandra je rođen 1961. godine u Crnićima, Stolac. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju 1985. godine. Doktorirao je iz oblasti savremena politička filozofija. Izabran je u zvanje redovnog profesora 2008. godine. Predaje nastavne discipline: Politička filozofija, Sociologija jezika, Politike identiteta i Socijalna filozofija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je gostujući predavač na Odsjeku za historiju / političke nauke na Yale univerzitetu u SAD-u 1999/2000. godine te pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu, Institut za jugoistočno-evropske studije, Budimpešta, 1997. godine. Autor je knjiga Bošnjaci nakon socijalizma (o bošnjačkom identitetu u postjugoslovenskom dobu) ,  Bošnjačka politika u XX stoljeću te Bošnjaci i Moderna, a nosilac je koautorstva za knjigu Bošnjačka ideja(sa Enesom Karićem) te autor preko četrdeset naučnih i stručnih radova.

Bio je glavni i odgovorni urednik Izdavačkog preduzeća “Sejtarija” u Sarajevu od 1994. do 2010. godine, a u periodu od 1988. do 1990. glavni i odgovorni urednik časopisa za kulturu “Lica” u Sarajevu. Funkciju predsjednika Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ obnašao je od 2001. godine do 2009. godine.

Participirao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, kongresa i simpozija, kao i u realizaciji više naučnoistraživačkih projekata. Njegova knjiga Bošnjačka politika u XX stoljeću osvojila je nagradu i priznanje lista “Dnevni avaz” te je proglašena kulturnim događajem 1999. godine. Dekan je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.