Doc. dr.

Samir Forić

Rođen je 1986. godine u Travniku gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Univerzitetu u Sarajevu stekao je zvanje bacalaureata politologije (Bachelor međunarodnih odnosa) na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2008. godine i zvanje bacalaureata prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. Na Odsjeku za sociologiju Fakulteta političkih nauka magistrirao je 2011., a doktorirao 2019. godine uspješno obranivši doktorsku disertaciju Strategije profesionalizacije u procesu institucionalizacije prava u Bosni i Hercegovini nakon Daytonskog mirovnog sporazuma. Nosilac je priznanja „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta II ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2011/12. godini.

Na Odsjeku za sociologiju Fakulteta političkih nauka radi kao nastavnik u zvanju docenta gdje je angažiran na predmetima: Uvod u sociologiju I/Sociologija ISociologija IISociologija prava i Sociologija devijantnosti i društvene kontrole. Na istom odsjeku je između 2011. i 2019. godine radio kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta, odnosno višeg asistenta. Između 2014. i 2019. godine obavljao je funkciju koordinatora za međunarodnu saradnju Fakulteta političkih nauka, a između 2010. i 2011. godine bio je angažiran kao vanjski saradnik u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti sociologije, sociologije prava i politologije, ko-urednik tri zbornika radova iz oblasti maloljetničke delikvencije, političke odgovornosti i problematike mladih u BiH, te gost urednik tematskog broja (br. 3-4/2016) časopisa „Dijalog“ posvećenog obilježavanju 100 godina od smrti Emila Durkheima. Učestvovao je u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata poput „Mladi-e naučnici_e BiH u dijalogu“, „BECAN – FP7“ te „ANTEREC – Jean Monnet“. Kao panelist, predavač, moderator i organizator učestvovao je u više domaćih i međunarodnih konferencija od kojih se posebno izdvajaju oni u organizaciji Istraživačkog komiteta za sociologiju prava pri Međunarodnoj asocijaciji sociologa (RCSL – ISA) i Međunarodnoj asocijaciji politologa (IPSA). U sklopu programa međunarodne saradnje Erasmus+ održao je niz gostujućih predavanja na univerzitetima u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Italiji i Češkoj Republici.

Član je Centra za pravno obrazovanje i društvenu teoriju pri Fakultetu za pravo, administraciju i ekonomiju Univerziteta u Wroclawu (Poljska) u statusu istraživača saradnika te mreže CEENELS (Centralna i istočno-evropska mreža istraživača prava).