Prof. dr.

Sanela Bašić

Rođena je 1975. godine u Ivangradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek socijalni rad) 2001. godine. Diplomirala je na odsjeku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka u Sarajevu (2001.), magistrirala na Alice Salomon Univerzitetu primijenjenih znanosti 8 Berlinu (2004.), a doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (2010.).

U zvanje vanredne profesorice izabrana je 30.09.2015. godine na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, gdje predaje nastavne discipline: Historija socijalnog rada u BiH, Osnove socijalne politike, Siromaštvo i socijalna isključenost, Nasilje u porodici, i Etika socijalnog rada.

Dr. Bašić objavila je u ko-autorstvu tri knjige („Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH – Ženska strana priče“, Sarajevo: Friedrich Ebert Fondacija, 2012.; „Migration and Empowerment of Women in the Western Balkans”, Saarbrϋcken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. i „Mladi u BiH“, Sarajevo: Friedrich Ebert Fondacija, 2015.), 20 naučnih i stručnih radova u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima, te bila angažirana na nekoliko istraživačkih projekata.

Učestvovala je u radu više desetina domaćih i međunarodnih naučnih skupova, konferencija, seminara i radionica. Bila je stipendista Konrad Adenauer Fondacije (2002.-2004.) i Fondacije Otvoreno društvo (2010.-2014.). Članica je Izvršnog odbora i Sekretar Evropske asocijacije fakulteta socijalnoga rada (EASSW).