Prof. dr.

Sanela Šadić

Rođena je 1973. godine u Sarajevu. Diplomirala je socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1998). Magistrirala je na University of Applied Sciences, Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin, na međunarodnom postdiplomskom studiju Intercultural Work and Conflict Management (2002), na temu The Phenomenon of Prejudices in bh. Social Work Practice. Doktorirala je na Fakultetu politčkih nauka na temu Socijalna prava u sistemu ljudskih prava i socijalni rad (2009). Završila je i dvogodišnju edukaciju iz realitetne terapije i teorije izbora (2006).

U zvanju vanrednog profesora je od 2015.godine. Predaje nastavne discipline: Socijalni rad s pojedincem, Socijalni rad s porodicom, Socijalni rad s grupom, Ljudska prava i socijalni rad i Etika socijalnog rada.

Autor je knjige Ljudska prava i socijalni rad (2014), u koautorstvu je objavila knjige: Social Work Case Analaysis-Global Perspective (2018), Nasilje u porodici-razvojna studija u BiH (2005), Problemi djece i omladine u kontekstu ljudskih prava (2006), te Praktikuma  za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicima – Radne eksploatacije djece – Trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – Prostitucije – Pornografije i pedofilije. Samostalno i u koautorstvu ima objavljene naučne i stručne tekstove u referentnim međunarodnim i domaćim časopisima. Kao gostujući profesor predavala je na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih i domaćih naučnih konferencija, u naučno-istraživačkim projektima, te izlagala je na velikom broju konferencija. Članica je International Association od Schools of Social Work i Udruženja socijalnih radnika Kantona Sarajevo.