Prof. dr.

Sarina Bakić

Sarina Bakić je vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku Sociologija. Rođena je 1973. godine u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje je i magistrirala 2012. godine iz oblasti komunikoloških nauka na temu: „Mladi i fenomen kiča u kontekstu interpretacije medijskih sadržaja“. Na istom Fakultetu je 2017. godine doktorirala iz oblasti socioloških nauka odbranivši doktorsku disertaciju na temu: „Kontroverze recepcije kulture: Tipologije kulturnih potreba i ukusa građana Bosne i Hercegovine“.

Predaje sljedeće predmete: Odsjek za sociologiju: Sociologija kulture i umjetnosti (BA), Sociologija cyber kulture (MA), Sociologija organizacije (MA), Sociologija svakodnevnog života (MA), odsjek za Međunarodne odnose i diplomatiju: Kultura i diplomatija, Međunarodni kulturni odnosi (BA)  i Odsjek Upravljanje državom: Politička postmoderna (MA).

Autorica je knjige Kontroverze recepcije kulture, te koautorica knjiga Razumijevanje društva i Mirovni potencijal religija i međureligijski dijalog kao sredstvo za unapređenje političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Sarina Bakić je autorica više desetina naučnih i stručnih radova u recentnim domaćim i stranim časopisima. Koautorica je poglavlja za Bosnu i Hercegovinu u enciklopediji od četiri toma „Women's Lives Worldwide“, Volume 4: Europe, štampana 2017. godine u izdanju ABC-CLIO Greenwood Press, izdavača School of Language, Culture and Society, Oregon State University, Corvallis, Oregon. Jedna je od koautorica poglavlja The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Sociology pod nazivom Sociology in Bosnia and Herzegovina, a koju su uredili George Ritzer i Chris Rojak.

Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih projekata kao koordinatorica projekata i član ekspertskih timova projekata, ERASMUS + razmjena sa gostujućim predavanjima (Univerzitet u Lundu, Odsjek za Sociologiju, Švedska, Međunarodni institut za društvene studije u Hagu, Erasmus Univerzitet Roterdam, Nizozemska),  te na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama sa izlaganjima.

Njeno uže naučno polje djelovanja jeste sociologija kulture i umjetnosti, istražuje različite fenomene masovne kulture, estetike te suodnose umjetnosti i politike, bavi se kulturom sjećanja, segmentima interkulturalnog dijaloga i međunarodnih kulturnih odnosa.

Član je Odbora za sociološke nauke ANU BiH te član izvršnog odbora Balkanskog sociološkog foruma sa sjedištem u Tirani, Albanija.

Govori: engleski, mađarski, španjolski i francuski jezik.