Prof. dr.

Sead Turčalo

Sead Turčalo vanredni je profesor na Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije. Od 2019. godine obavlja dužnost dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Rođen je 1978. godine u Sarajevu. Doktorsku disertaciju “Realistička teorija međunarodnih odnosa u interpretaciji kritičke geopolitike” odbranio je 16. juna 2014. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na prvom i drugom ciklusu studija Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije i Odsjeka za politologiju predaje na kolegijima Geopolitika, Međunarodna sigurnost te Energetska sigurnost i Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima. Na interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predavač je na kolegiju Geopolitičke studije suvremenog svijeta. Na doktorskom studiju “Global studies” Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu predaje kolegij Geopolitics and Global Order. Gostujuća predavanja držao je na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu.

 

Redovni je učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U svojstvu istraživača, vodećeg istraživača ili koordinatora učestvovao je na 15 međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata. Glavni je istraživač na Horizon2020 projektu “PAVE”. Objavio je pet knjiga i četiri studije te tridesetak radova u referentnim časopisima i zbornicima. Posljednje knjige koje je objavio su: “Popularna geopolitika” (2021) u izdanju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i “Presretnuti razgovori: pripreme za rat” (2022) u izdanju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Memorijalnog centra Srebrenica.

 

Pohađao je Leadership Academy for Development u organizaciji Center on Democracy, Development and the Rule of Law Univerziteta u Stanfordu te program Diploma u islamskim naukama Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

S. Turčalo je potpredsjednik nevladine organizacije Atlantska inicijativa. Angažiran je kao konsultant niza domaćih i međunarodnih organizacija kao što su: OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), IOM (International Organization for Migration), IRI (International Republican Institute), Uprave za vanjske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini itd. Angažiran je kao recenzent projekata Nizozemskog savjeta za nauku.

 

Bio je član izvršnog uredništva časopisa “Godišnjak Fakulteta političkih nauka”. Od 2012. do 2015. godine uređivao je časopis “Sarajevski žurnal za društvena pitanja” koji izdaje Fakultet političkih nauka UNSA. Izvršni je urednik bilingvalnog referentnog stručnog časopisa “Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi” koji izdaje nevladina organizacija “Atlantska inicijativa” iz Sarajeva. Član je uredništva časopisā “Journal of Regional Security” i “European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities”.

 

Od profesionalnih udruženja član je The International Studies Association (Udruženja za međunarodne studije) i The American Political Science Association (Američke asocijacije za političke nauke).

Više informacija na: www.turcalo.com