Prof. dr.

Akademik Suad Kurtćehajić

Akademik prof. dr. Kurtćehajić Suad rođen je 28. 08. 1962. godine u Bijelom Polju (Crna Gora). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Rogatici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine. Završio je sudski pripravnički staž u trajanju od dvije godine u Osnovnom sudu II u Sarajevu.

Početkom 1996. godine u svojstvu asistenta izabran je na predmetima Osnovi prava i Pravo odbrane i sigurnosti, a povjeren mu je predmet Politički sistem Bosne i Hercegovine.

U periodu 1996-2000. godine bio je angažiran u svojstvu asistenta na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na predmetima Teorija države i prava i Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u martu 2001. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom „Ostvarivanje državnosti Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj federaciji“, nakon čega je u istoj godini izabran za višeg asistenta na predmete Osnovi prava i Politički sistem BiH.

Godine 2006. na Pravnom fakultetu u Bihaću odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine kroz pravnu i političku percepciju Dejtonskog sporazuma“ pod mentorskim vođstvom akademika prof. dr. Omera Ibrahimagića.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2006. godine izabran je u zvanje docenta na Katedri za državno i međunarodno javno pravo.

Godine 2007. izabran je za docenta na predmetu Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a povjereni su mu predmeti  Politički sistem BiH, Osnove upravnog prava te Radno i socijalno pravo. Od 2012/13  određen je  za jednog od nastavnika na predmetu Savremeni politički sistemi  na master studiju politologije.

U 2012. godini izabran je u zvanje vanrednog profesora na predmetima Politički sistem BiH i Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu a 2013 godine povjeren mu je predmet Teorija države.

U 2017 godini  Suad Kurtćehajić  izabran je za redovnog profesora na naučnoj oblasti politologije ( predmeti: Politički sistem BiH, Osnovi prava, Teorija države)

Na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu početkom 2012/13 bio je angažovan  na predmetu „Državno i društveno uređenje”.

Na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu u poslednjih deset godina angažovan je na predmetu Politički sistemi BiH.

Na skupštini Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti ( BANU)  20. maja 2017. godine  izabran je  za dopisnog člana ove institucije. Ostavku na članstvo podnio je u julu 2021.godine.

Objavljene su sljedeće  knjige prof.dr. Suada Kurtćehajića:

„Politički sistem Bosne i Hercegovine 2”u koautorstvu  sa prof.dr.Omerom Ibrahimagićem (2002)

„Politički sistem Bosne i Hercegovine 3” također u koautorstvu sa prof.dr. Omerom Ibrahimagićem (2007)

„Prilozi za politički sistem Bosne i Hercegovine”.(2017)

„Pravno-politička promišljanja o Bosni”.(2017).

Suad Kurtćehajić je autor  preko trideset pet naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u naučnim i stručnim časopisima, i učesnik više  međunarodnih konferencija, naučnih skupova i seminara na kojima se pojavljivao sa pisanim prilozima te kao aktivan učesnik u raspravama. Na promocijama naučnih knjiga desetak  puta se pojavljivao u svojstvu jednog od promotora.

U dosadašnjem radu prof.dr. Suad Kurtćehajić proizveo je kao mentor preko deset magistara nauka  i dva doktora nauka.

Suad Kurtćehajić je bio  Predsjednik  Foruma bošnjačkih intelektualaca pri Svjetskom bošnjačkom kongresu  koji je održao oko sedamdeset Javnih tribina i press konferencija,  i na kojima je bezbroj puta Suad Kurtćehajić bio uvodničar ili moderator.

Predsjednik je i Akademske inicijative za promjene Ustava Bosne i Hercegovine.

Na osnivačkoj skupštini Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban”održane 28.  februara 2021. godine akademik prof.  dr. Suad Kurtćehajić  izabran je za Predsjednika akademije.

U Sarajevu 05. avgust  2021.godine

link na google scholar