Prof. dr.

Suada Buljubašić

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na Odsjeku za socijalni rad. Na ovom fakultetu završila je postdiplomski studij, odbranila magistarski rad i doktorsku disertaciju i stekla naučno zvanje doktora nauka socijalnog rada.

U zvanje redovnog profesora izabrana je na naučnu oblast socijalnog rada na predmete Maloljetnička delinkvencija i Savremena socijalna politika. Autor je šest i koautor jedne knjige, dvije hrestomatije i više od 50 naučnih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Objavljene knjige su: Resocijalizacija maloljetnih prestupnika (2012), Savremena socijalna politika (2012), univerzitetski udžbenik Maloljetnička delinkvencija (2005. i 2008. dop. izd.), Socijalna integracija djece bez roditeljskog staranja (2004), Djeca bez roditeljskog staranja (2000).

Kao vanjski saradnik angažovana je i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Bila je sekretar redakcije zbornika radova “Socijalni rad na pragu 21. stoljeća” (1999) i član je redakcije časopisa “Socijalni rad”. Bila je na studijskim boravcima na univerzitetima u Stockholmu, Cambridgu i Bergenu. Učestvovala je u radu više međunarodnih i domaćih naučnih kongresa, konferencija, simpozija i seminara. Učestvovala je u više naučnoistraživačkih projekata.

Obnašala je u dva mandata dužnost sekretara Odsjeka socijalni rad. Trenutno obnaša dužnost šefa Odsjeka socijalni rad.