Prof. dr.

Zarije Seizović

Zarije Seizović je rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje je, 1990. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao je 2000. a doktorirao 2006. godine. U zvanju redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje Međunarodno humanitarno pravo i Studije holokausta i genocida  na drugom ciklusu studija te Pravo odbrane i sigurnosti i Politički sistem Bosne i Hercegovine na prvom ciklusu. Na doktorskom studiju izvodni nastavu na kolokviju Humanitarne intervencije i kolektivna sigurnost. 


Objavljeno je deset njegovih autorskih knjiga: Studije Holokausta i genocida (2021), U raljama etno-politike – Bosna i Hercegovina četvrt vijeka nakon Dejtona (2020), Političke stranputice postdaytonske Bosne i Hercegovine (2017), Međunarodno humanitarno pravo (2016), Constituent Peoples and Constitutional Changes – Second Updated Edition (2014), Bosnia Nowadays: A Disguised Failed State (2014), Paradigma Bosna – juče, danas sutra (2014), Međunarodno javno pravo – zbirka eseja (2008), Constituent Peoples and Constitutional Changes (2008) i Bosnia and Herzegovina: Concord of Diversity – Compilation of Legal Essays (2005), te tri čiji je koautor: Humana sigurnost u postkonfliktnom kontekstu (2017), Godine velikih uzdaha (2016) i Politički sistem BiH 4 (2010). Autor je prevoda na engleski jezik knjige  1479 Days of Siege of the University of Sarajevo – a Documentary Overview of Events 1992-1995. (2010).


Kao koautor, učestvovao u izradi više naučno-istraživačkih publikacija u okviru međunarodnih projekata, među kojima su najvažniji The Role of Human and Minority Rights in the Process of Reconstruction and Reconciliation for the State and Nation Building: Bosnia and Herzegovina (2008), Ethnic Mobilization in Bosnia and Herzegovina (2007) i Conflict Settlement Agreement Bosnia (2007).


Autor je više od stotinu naučnih i stručnih radova iz oblasti Međunarodnog javnog prava, Međunarodnog humanitarnog prava, Međunarodnog prava ljudskih prava i Politologije. Predavao je na dodiplomskim i postdiplomskim studijima u zemlji i inozemstvu i bio učesnik brojnih naučnih i stručnih skupova u Bosni i Hercegovini i van nje. Bio je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici gdje je obavljao funkciju prodekana za međunarodnu saradnju. Kao pravni savjetnik radio je u UN, OSCE, ICG, Sudu Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu Federacije BiH, zatim kao sudija krivičnog odjeljenja, u advokaturi, kao konsultant na međunarodnim projektima reforme javne uprave u BiH i regionu, te portparol Granične policije BiH.


Član je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.