Prof. dr.

Zlatan Bajramović

Rođen je 1977. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek odbrana i sigurnost) 2001. godine. Drugi ciklus studija završio je na  Univerzitetu Hamburg, SR Njemačka, 2003. godine. Postdiplomski studij Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio je 2014. godine.

U zvanje vanrednog profesora izabran je u maju 2019. godine a angažiran je na sljedećim predmetima:

Upravljanje i rukovođenje sistemima sigurnosti, Civilna zaštita i Zaštita i spašavanje.

Objavio je veći broj radova, od čega dvije knjige The Role of the EU in Peace-Building Process in Bosnia and Herzegovina; Case of the Stability Pact (2007) i Upravljanje ljudskim resursima sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine (2016).

Sudjelovao je u većem broju znanstvenih skupova i projekata, među kojima se izdvajaju: „Izrada i operacionalizacija procedura o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zaštiti i spašavanju”.