Prof. dr.

Suad Kurtćehajić

Rođen je 1962. godine u Bijelom Polju (Crna Gora). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1987. godine.

Početkom 1996. godine u svojstvu asistenta izabran je na predmetima Osnovi prava i Pravo odbrane i sigurnosti, a povjeren mu je, također kao asistentu, predmet Politički sistem Bosne i Hercegovine.

U periodu 1996-2000. godine bio je angažiran u svojstvu asistenta na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na predmetima Teorija države i prava i Državno-pravni razvitak Bosne i Hercegovine.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u martu 2001. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom Ostvarivanje državnosti Bosne i Hercegovine u jugoslovenskoj federaciji, nakon čega je u istoj godini izabran za višeg asistenta na predmete Osnovi prava i Politički sistem BiH. Godine 2006. na Pravnom fakultetu u Bihaću odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine kroz pravnu i političku percepciju Dejtonskog sporazuma.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2006. godine izabran je u zvanje docenta na Katedri za državno i međunarodno javno pravo. Godine 2007. izabran je za docenta na predmetu Osnovi prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. U zvanje vanrednog profesora na predmetima Politički sistem BiH i Osnovi prava izabran je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Angažiran je i na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu na predmetu Politički sistemi BiH.

Koautor je udžbenika sa hrestomatijom Politički sistem Bosne i Hercegovine II, Magistrat, Sarajevo, 2002. godine. Prvi je koautor udžbenika sa hrestomatijom Politički sistem Bosne i Hercegovine III, u vlastitom izdanju, Sarajevo, 2007. godine.

Autor je oko trideset naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u naučnim i stručnim časopisima, sedmičnim i dnevnim listovima.

Učesnik je niza seminara i naučnih skupova, a na promocijama naučnih knjiga više puta se pojavljivao u svojstvu jednog od promotora.