KONAČNE RANG LISTE – UPIS PRIMLJENIH STUDENATA

KONAČNE RANG LISTE – UPIS studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/ 2021.godini

 

Komisija za prijem i upis studenata na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini, nakon razmotrenih prigovora na Preliminarnu rang listu, donijela je Zaključke i Konačnu rang listu studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/ 2021. Vijeće Fakulteta političkih nauka na sjednici održanoj 13. 07. 2020. godine donijelo je Odluku br. 02-1-821-1/20 kojom se usvajaju Zaključci i proglašava Konačna rang lista studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/ 2021. Konačna rang lista, Zaključci Komisije, Odluka Vijeća fakulteta, kao i upute za upis primljenih kandidata su objavljene na oglasnoj ploči web stranice Fakulteta političkih nauka.

 

Kandidati koji su na osnovu Konačne rang liste primljeni, obavezni su dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis od 16. do 24. jula 2020. godine. Za kandidate koji ne izvrše upis u predviđenom roku, smatraće se da su odustali od studija, te će biti izbrisani sa Konačne rang liste, a na upražnjeno mjesto upisaće se slijedeći kandidat koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Revidirane rang liste biće objavljene 25. odn. 26. jula, a upis kandidata koji su na osnovu revidirane rang liste stekli pravo upisa obaviće se od 27. jula do 03. avgusta 2020. godine.

 

ZAKLJUČCI KOMISIJE

ODLUKA VIJEĆA FAKULTETA

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

UPISNI MATERIJAL

LJEKARSKO UVJERENJE

– UGOVORI O STUDIRANJU:

redovan studij

redovan samofinansirajući studij

vanredan studij

KONAČNE RANG LISTE:

POLITOLOGIJA – Međunarodni odnosi i diplomatija-KonacnaRangListaRedovni

POLITOLOGIJA – Međunarodni odnosi i diplomatija-KonacnaRangListaVanredni

POLITOLOGIJA – Upravljanje državom-KonacnaRangListaRedovni

POLITOLOGIJA – Upravljanje državom-KonacnaRangListaVanredni

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE-KonacnaRangListaRedovni

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE-KonacnaRangListaVanredni

SOCIJALNI RAD-KonacnaRangListaRedovni

SOCIJALNI RAD-KonacnaRangListaVanredni

SOCIOLOGIJA – Opći-KonacnaRangListaRedovni

SOCIOLOGIJA – Opći-KonacnaRangListaVanredni

ŽURNALISTIKA-KOMUNIKOLOGIJA-KonacnaRangListaRedovni

ŽURNALISTIKA-KOMUNIKOLOGIJA-KonacnaRangListaVanredni

Služba za nastavu i rad sa studentima, 15/07/2020